გამოდის 1998 წლიდან
პრო­ფე­სი­ა­ში შე­მოს­ვ­ლის „გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი“ გზე­ბი

ლალი ჯელაძე

მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წის­ნ­ვ­ლის სქე­მა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, სკო­ლა­ში მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბა­ზეც აისა­ხა. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით, მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის სკო­ლა­ში საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის გზე­ბი ასე გა­ნი­საზღ­ვ­რა: ჳ გზა — ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი სა­ბა­კა­ლავ­რო-სა­მა­გის­ტ­რო 300-კრე­დი­ტი­ა­ნი პროგ­რა­მა; ჳჳ გზა — ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა + საგ­ნის გა­მოც­და + მას­წავ­ლებ­ლის მომ­ზა­დე­ბის 60-კრე­დი­ტი­ა­ნი პროგ­რა­მა; ჳჳჳ გზა — ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა + საგ­ნის გა­მოც­და + მას­წავ­ლებ­ლის კვა­ლი­ფი­კა­ცია; ჳვ გზა — სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი; ვ გზა — დოქ­ტო­რის აკა­დე­მი­უ­რი ხა­რის­ხი. სქე­მის წი­ნა ვერ­სი­ა­ში იყო ჩა­ნა­წე­რი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, მა­ი­ნორ პროგ­რა­მის გავ­ლა ერთ-ერთ გზად გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და — მა­ი­ნორ პროგ­რა­მად პე­და­გო­გი­კის არ­ჩე­ვის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ბაკ­ალავ­რი­ა­ტის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, მსურ­ვე­ლებს უად­ვილ­დე­ბო­დათ სკო­ლა­ში მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ო­ბის დაწყე­ბა. ისი­ნი საგ­ნის კომ­პე­ტენ­ცი­ას და­ა­დას­ტუ­რებ­დ­ნენ და უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუსს მი­ი­ღებ­დ­ნენ. გა­ნახ­ლე­ბულ სქე­მა­ში ეს ჩა­ნა­წე­რი აღარ არის, შე­სა­ბა­მი­სად, იმ სტუ­დენ­ტებს, რომ­ლებ­მაც მე­ო­რად პრო­ფე­სი­ად პე­და­გო­გი­კა სწო­რედ სქე­მა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით აირ­ჩი­ეს, აღარ აქვთ შან­სი სკო­ლა­ში საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის.
ცვლი­ლე­ბამ­დე არ­სე­ბულ ჩა­ნა­წერს, რო­მე­ლიც მა­ი­ნორ პროგ­რა­მა­გავ­ლილ სტუ­დენ­ტებს, საგ­ნის კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­დას­ტუ­რე­ბის შემ­დეგ, სკო­ლა­ში საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის უფ­ლე­ბას აძ­ლევ­და, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი ალექსანდრე ჯე­ჯე­ლავა დიდ შეც­დო­მად აფა­სებს და იმედ­გაც­რუ­ე­ბულ სტუ­დენ­ტებს ასე მი­მარ­თავს: „რაც დრო გა­ვა, სკო­ლა­ში შეს­ვ­ლა მით უფ­რო რთუ­ლი გახ­დე­ბა და კი­დევ მე­ტი იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტი გვე­ყო­ლე­ბა“. მი­ნისტრს საბ­ჭო­უ­რი მა­გა­ლი­თი მოჰ­ყავს, თუ ვინ აბა­რებ­და პე­და­გო­გი­ურ­ზე: „საბ­ჭო­თა სამ­შობ­ლომ“ იმა­ზე იზ­რუ­ნა, რომ პე­და­გო­გი­უ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტი ახალ­გაზ­რ­დის­თ­ვის უკა­ნას­კ­ნე­ლი არ­ჩე­ვა­ნი ყო­ფი­ლი­ყო. აბი­ტუ­რი­ენ­ტი ვერ­სად რომ ვერ ჩა­ა­ბა­რებ­და და არა­ნა­ი­რი პერ­ს­პექ­ტი­ვა აღარ ჰქონ­და, მა­შინ გა­მო­სავ­ლად „პუშ­კინ­ში“ ჩა­ბა­რე­ბას ირ­ჩევ­და. ეს მარ­თა­ლაც სა­მარ­ცხ­ვი­ნოა. იცით, რო­გო­რი პე­და­გო­გე­ბი გვჭირ­დე­ბა?

დე­ბა­ტე­ბი — ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაკ­ვე­თი­ლის ნა­წი­ლი აზ­როვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის

ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი

ეს არ იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი გაკ­ვე­თი­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი გა­გე­ბით, მაგ­რამ ეს იყო გაკ­ვე­თი­ლი, რო­მე­ლიც, ყო­ველ­გ­ვა­რი საგ­ნობ­რი­ვი გა­მო­კითხ­ვის გა­რე­შეც, ად­ვი­ლად და­გარ­წ­მუ­ნებთ, თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლე, ნე­ბის­მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბულ თე­მა­ზე, რო­გორ თა­ვი­სუფ­ლად გა­მოთ­ქ­ვამს სა­კუ­თარ მო­საზ­რე­ბას, კა­მა­თობს ოპო­ნენ­ტ­თან, ცდი­ლობს სა­კუ­თა­რი აზ­რის უპი­რა­ტე­სო­ბა­ში და­არ­წ­მუ­ნოს იგი და ამას შე­სა­შუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბით აკე­თებს. აქ არ არი­ან გა­მორ­ჩე­უ­ლად აქ­ტი­უ­რი ან პა­სი­უ­რი ბავ­შ­ვე­ბი; კარ­გად ჩანს, რომ მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი მე­თო­დი ყვე­ლას­თ­ვის თა­ნაბ­რად მი­სა­ღე­ბი და სა­ხა­ლი­სოა.

ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­და

 

 პრო­ექტ „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლის“ ფორ­მატ­ში კერ­ძო სკო­ლა ლი­ცე­უ­მის მოს­წავ­ლე­ე­ბი (ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი — ქი­მი­ის პე­და­გო­გი ქე­თი ქი­ქო­ძე) აწარ­მო­ე­ბენ კვლე­ვებს ემიგ­რან­ტ­თა ცხოვ­რე­ბა­სა და მოღ­ვა­წე­ო­ბა­ზე. ამ­ჟა­მად,  მათ შე­ის­წავ­ლეს ავი­ა­კონ­ს­ტ­რუქ­ტო­რე­ბის მი­ერ გან­ვ­ლი­ლი გზა.

ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვი­ლი
„სრუ­ლი­ად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ცოდ­ნის ისე გაღ­რ­მა­ვე­ბა, რომ მთვა­რეს გავ­ც­დეთ და ვე­ნე­რას და მარსს მი­ვაღ­წი­ოთ, მთა­ვა­რია ენ­თუ­ზი­აზ­მი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბა და გამ­ბე­და­ო­ბა გვე­ყოს“ — ეს სიტყ­ვე­ბი ეკუთ­ვ­ნის ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვილს, რო­მე­ლიც ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­დად დარ­ჩა.

N12(766)

ეთანხმებით თუ არა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის პრინციპს?
დიახ
არა
  ხმა მისცა 513 ადამიანმა