გამოდის 1998 წლიდან
დი­რექ­ტო­რო­ბი­დან ლი­დე­რო­ბამ­დე

15 აგ­ვის­ტო­დან „ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია“ ამოქ­მედ­დე­ბა და 1850-მდე დი­რექ­ტორს პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რის გავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მა. აკადემია მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის“ პრო­ექ­ტის ერთ-ერ­თი ნა­წი­ლია და მიზ­ნად ისა­ხავს სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა გა­დამ­ზა­დე­ბას.
რა ტი­პის მო­დუ­ლე­ბის­გან შედ­გე­ბა ზოგადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლის ლი­დერ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­სა­ფე­ხუ­რი­ა­ნი კურ­სი და  რო­გორ მი­იღ­წე­ვა „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ მი­ერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი პრო­ექ­ტის სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნი — არ­სე­ბუ­ლი დი­რექ­ტო­რე­ბის­გან შექ­მ­ნან სკო­ლის დირექტორთა სას­წავ­ლო ლი­დე­რე­ბი და მმარ­თ­ვე­ლე­ბი  — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რე­ქ­ტორთა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მის  მე­ნე­ჯე­რი ირი­ნა აბუ­ლა­ძე:


— რას ნიშ­ნავს „ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია“, ორი სიტყ­ვით გვითხა­რით მი­სი კონ­ცეფ­ცი­ის შე­სა­ხებ.
— „ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია“ იმ დი­დი პრო­ექ­ტის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლია, რო­მე­ლიც ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დის ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და მას­წავ­ლე­ბელ­თა და დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბას გუ­ლის­ხ­მობს. „ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია“ უზ­რუნ­ველ­ყოფს ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში ჩარ­თუ­ლი ყვე­ლა სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის უწყ­ვეტ პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბას სამ ეტა­პად.  თი­თოე­უ­ლი ეტა­პი რამ­დე­ნი­მე მო­დუ­ლის­გან შედ­გე­ბა და აერ­თი­ა­ნებს ტრე­ნინ­გე­ბის ციკ­ლ­სა და კვარ­ტა­ლურ შეხ­ვედ­რებს, ასე­ვე ტრე­ნინ­გ­ზე მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნის პრაქ­ტი­კა­ში და­ნერ­გ­ვის მო­ნი­ტო­რინგს. სა­ერ­თო ჯამ­ში, დი­რექ­ტო­რე­ბი, 2016 წლი­დან 2018 წლის ჩათ­ვ­ლით, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის 200-სა­ა­თი­ან, სა­კონ­ტაქ­ტო თუ არა­სა­კონ­ტაქ­ტო აქ­ტი­ვო­ბებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბენ.
დღე­ვან­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით, აგ­ვის­ტო­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით, 1850-მდე დი­რექ­ტო­რი გა­ივ­ლის ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მი­ის პირ­ველ სა­ფე­ხურს, რო­მე­ლიც სა­მი მო­დუ­ლის­გან შედ­გე­ბა. სა­ერ­თო ჯამ­ში კი, სა­მი­ვე სა­ფე­ხუ­რი 11 მო­დულს აერ­თი­ა­ნებს.
— რას ეხე­ბა მო­დუ­ლე­ბი?
— პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რის სა­მი მო­დუ­ლი, რო­მე­ლიც 15 აგ­ვის­ტო­დან 25 აგ­ვის­ტომ­დე ჩა­ტარ­დე­ბა, ეხე­ბა 21-ე სა­უ­კუ­ნის სკო­ლის მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებს, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი  დი­რექ­ტო­რი­სათ­ვის სა­ჭი­რო ცოდ­ნა­სა და უნარ-ჩვე­ვებს. მათ შო­რის, თუ რო­გორ უხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს თა­ნა­მედ­რო­ვე სკო­ლას, რას ნიშ­ნავს მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სი გა­რე­მოს შექ­მ­ნა, რო­გორ გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს და და­ა­მუ­შა­ოს მო­ნა­ცე­მე­ბი და მას­ზე და­ფუძ­ნე­ბით შექ­მ­ნას სკო­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის გეგ­მა,  რო­გორ უზ­რუნ­ველ­ყოს უსაფ­რ­თხო­ე­ბა სკო­ლა­ში და გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს ეფექ­ტუ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ აუდი­ტო­რი­ას­თან. ამას­თა­ნა­ვე, შეძ­ლოს სკო­ლის ადა­მი­ა­ნუ­რი და ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სე­ბის მარ­თ­ვა, ჰქონ­დეს უახ­ლე­სი ცოდ­ნა სკო­ლის მარ­თ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვ სა­კითხებ­ზე.

შშმ სტუ­დენ­ტი და უმაღ­ლე­სი განა­თ­ლე­ბა

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

14 ივ­ნი­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის დღეა, რო­მე­ლიც კი­დევ ერ­თხელ გვახ­სე­ნებს ხოლ­მე ამ სტა­ტუ­სით მო­სარ­გებ­ლე 150 ათას­ზე მე­ტი თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის აუცი­ლებ­ლო­ბი­სა და მათ­თ­ვის თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შექ­მ­ნის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის შე­სა­ხებ.
ჩე­მი წე­რი­ლი შშმ პირ­თა უფ­ლე­ბებს ეძღ­ვ­ნე­ბა, უფ­რო სწო­რად, კონ­კ­რე­ტუ­ლად ერთ უფ­ლე­ბას და ეს უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბაა. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გორ იცავს სა­ხელ­მ­წი­ფო მათ  უფ­ლე­ბას, მი­ი­ღონ უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა, რა მხარ­და­ჭე­რა აქვს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე სტუ­დენტს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. თუმ­ცა, ვიდ­რე სტუ­დენ­ტი გახ­დე­ბო­დეს, მას ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბა უწევს. არის თუ არა შშმ აბი­ტუ­რი­ენ­ტის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი და რა ტი­პის სა­ჭი­რო­ე­ბებს უზ­რუნ­ველ­ყოფს შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი? აღ­მოჩ­ნ­და, რომ 2005 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი,

კონ­კურ­სი „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ 15 წლი­საა

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

30 მა­ისს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის „აუდი­ტო­რი­ა­ში“, ჩა­ტარ­და ტრა­დი­ცი­უ­ლი კონ­კურ­სის „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ დას­კ­ვ­ნი­თი ტუ­რი.  2002 წლი­დან პრო­ექ­ტი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით  და ბო­ლო სა­მი წე­ლია, ქვეყ­ნის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში, კერ­ძოდ, სომ­ხეთ­სა და იმერ­ხევ­ში. პრო­ექ­ტის დე­ბუ­ლე­ბის თა­ნახ­მად, კონ­კურ­სან­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, სა­სურ­ველ ენა­ზე  წარ­მო­ედ­გი­ნათ შერ­ჩე­უ­ლი ეპი­ზო­დი, ინ­ს­ცე­ნი­რე­ბა პო­ე­ტუ­რი ნა­მუ­შევ­რის, ნა­ხა­ტის ან კო­ლა­ჟის სა­ხით; ეფიქ­რათ და თა­ვი­სი  შე­ხე­დუ­ლე­ბა  გა­მო­ე­ხა­ტათ თა­ვი­სუ­ფა­ლი თე­მით. გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ კონ­კურ­სან­ტებს გა­და­ე­ცათ ფა­სი­ა­ნი სა­ჩუქ­რე­ბი და დიპ­ლო­მე­ბი, ყვე­ლა მო­ნა­წი­ლე კი  სი­გე­ლით და­ჯილ­დოვ­და. ტრა­დი­ცი­უ­ლად, პრო­ექ­ტი წელ­საც  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პე­და­გოგ­თა და მეც­ნი­ერ­თა თა­ვი­სუ­ფა­ლი პროფ­კავ­ში­რის ძა­ლის­ხ­მე­ვით გან­ხორ­ცი­ელ­და. თბი­ლი­სის 24-ე სა­ჯა­რო სკო­ლამ კონ­კურ­სის ორი ეტა­პი სა­კუ­თარ ბა­ზა­ზე, სკო­ლის სივ­რ­ცე­ში ჩა­ა­ტა­რა, რად­გან ამ პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი თა­მარ ბა­რი­საშ­ვი­ლია. დას­კ­ვ­ნი­თი ტუ­რი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას­თან და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი რუს­თა­ვე­ლის კლუ­ბის თა­ნად­გო­მით წა­რი­მარ­თა. კონ­კურ­სი „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ 15 წლი­საა.

N25(739)

ეთანხმებით თუ არა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის პრინციპს?
დიახ
არა
  ხმა მისცა 414 ადამიანმა