გამოდის 1998 წლიდან
რა პი­რო­ბე­ბით დაბ­რუნ­დე­ბი­ან გა­მომ­ცემ­ლე­ბი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ბა­ზარ­ზე

ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვილ­ი

ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის სი­ახ­ლე­თა შო­რის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იყო სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი. დამ­ტ­კიც­და ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა ჳ-ვჳ კლა­სე­ბი­სათ­ვის, რო­მე­ლიც 2017-2018 სას­წავ­ლო წლი­დან და­ი­ნერ­გე­ბა.
ოთხი წლის წინ, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ გა­მო­აცხა­და, რომ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, სა­ჯა­რო სკო­ლის ყვე­ლა მოს­წავ­ლე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ებს სა­ხელ­მ­წი­ფოს­გან უფა­სოდ მი­ი­ღებ­და და წიგ­ნე­ბი სკო­ლე­ბის სა­კუთ­რე­ბა­ში რჩე­ბო­და. სა­მი­ნის­ტ­რომ სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ბეჭ­დ­ვაც, თან­ხე­ბის და­ზოგ­ვი­სა და მშობ­ლე­ბის ინ­ტე­რე­სებ­ზე ზრუნ­ვის არ­გუ­მენ­ტით, სა­კუ­თარ თავ­ზე აიღო, რაც იმას ნიშ­ნავ­და, რომ გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბის მი­ერ უკ­ვე და­ბეჭ­დი­ლი გრიფ­მო­პო­ვე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი, შეს­ყიდ­ვის გა­რე­შე, სა­მი­ნის­ტ­როს მფლო­ბე­ლო­ბა­ში გა­და­დი­ო­და. გა­მომ­ცემ­ლე­ბი ე.წ. ნაშ­თე­ბის პრობ­ლე­მის (ხუთ­წ­ლი­ა­ნი გრი­ფის მქო­ნე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის მა­რა­გი, რო­მე­ლიც უკ­ვე და­ბეჭ­დი­ლი ჰქონ­დათ) წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნ­დ­ნენ.
გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა გი­ორ­გი მარ­გ­ვე­ლაშ­ვილ­მა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს გრი­ფი­რე­ბის წეს­ში არ­სე­ბუ­ლი ის მუხ­ლი აამოქ­მე­და, რო­მე­ლიც გა­მომ­ცემ­ლო­ბებ­თან და­დე­ბულ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში დი­მიტ­რი შაშ­კი­ნის მი­ნის­ტ­რო­ბი­სას ჩა­ი­დო, თუმ­ცა არ ამოქ­მე­დე­ბუ­ლა. გრი­ფი­რე­ბის წე­სი სა­ხელ­მ­წი­ფო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას იმ­პე­რა­ტი­უ­ლად აძ­ლევ­და უფ­ლე­ბას, სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის მფლო­ბე­ლი გამ­ხ­და­რი­ყო.
ოთხ­წ­ლი­ა­ნი პა­უ­ზის შემ­დეგ გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ გა­დაწყ­ვი­ტა, რომ სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ბიზ­ნე­სი ისევ გა­მომ­ცემ­ლებს და­უბ­რუნ­დეს. ამ­ჟა­მად მიმ­დი­ნა­რე­ობს ჳ-ვჳ კლასების სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის/სე­რი­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის გა­მოცხა­დე­ბის­თ­ვის მზა­დე­ბა. გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა გა­ნა­ახ­ლა ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­მომ­ცემ­ლო­ბებ­თან და უკ­ვე არა­ერ­თი შეხ­ვედ­რა გა­ი­მარ­თა.
ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვა აცხა­დებს, რომ „ჩვენ, ის­ტო­რი­უ­ლად, გა­ვი­ა­რეთ ორი ეტა­პი: ერ­თი — თა­ვი­სუ­ფა­ლი ბაზ­რის ეტა­პი, რო­ცა ვი­საც რა უნ­დო­და, იმას აკე­თებ­და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ებ­ში, მე­ო­რე — სუ­პერ­და­რე­გუ­ლი­რე­ბუ­ლი ბა­ზა­რი, რო­ცა მე (სა­მი­ნის­ტ­რო) ვბეჭ­დავ­დი თვი­თონ, გა­მო­ვარ­თ­მევ­დი წიგნს გა­მომ­ცე­მელს და ვბეჭ­დავ­დი. ორი­ვე რყე­ვამ — ერ­თ­მა და­ა­ზა­რა­ლა მშობ­ლე­ბი და ოჯა­ხე­ბი, მე­ო­რემ — გა­მომ­ცემ­ლე­ბი და სა­გა­მომ­ცემ­ლო ბიზ­ნე­სი. ახ­ლა ვცდი­ლობთ, გა­ვი­დეთ მე­სა­მე ეტაპ­ზე, სა­დაც გა­მომ­ცე­მელს ექ­ნე­ბა ეს ბიზ­ნე­სი, მის ხელ­ში იქ­ნე­ბა ბეჭ­დ­ვის ნა­წი­ლიც, გა­მო­ცე­მის სა­ავ­ტო­რო ნა­წი­ლიც, თუმ­ცა ფა­სე­ბი იქ­ნე­ბა უფ­რო, ასე ვთქვათ, „მო­კე­პი­ლი“, და­რე­გუ­ლი­რე­ბუ­ლი ზღვრუ­ლად, რა­ო­დე­ნო­ბის, ტი­რა­ჟის და თე­მა­ტი­კის მი­ხედ­ვით. ვცდი­ლობთ, გა­მომ­ცემ­ლებ­თან ერ­თად, ფა­სე­ბი წი­ნას­წარ ვი­ცო­დეთ, ანუ გა­ვა­კე­თოთ პრა­ის­ლის­ტი.“
მე­სა­მე ეტა­პი, რო­მელ­ზეც მი­ნის­ტ­რი სა­უბ­რობს, გა­მომ­ცემ­ლებ­თან შეხ­ვედ­რი­თა და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის აღ­დ­გე­ნის მცდე­ლო­ბით და­იწყო. ჩვენ და­ვინ­ტე­რეს­დით, რო­გორ აფა­სე­ბენ მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცესს გა­მომ­ცემ­ლე­ბი, რი­სი მო­ლო­დი­ნი აქვთ სა­მი­ნის­ტ­როს­გან და თა­ვად რა პი­რო­ბებს სთა­ვა­ზო­ბენ მი­ნისტრს.

სკოლის სასადილოებში არსებული მდგომარეობა იდეალური არ არის, მაგრამ პოზიტივი აშკარაა


სკო­ლის სა­სა­დი­ლო­ე­ბი  ის სა­კითხია, რომ­ლის მი­მარ­თაც არც ერ­თი მშო­ბე­ლი გულ­გ­რი­ლი არ არის. ყვე­ლას აინ­ტე­რე­სებს,  რით იკ­ვე­ბე­ბა სკო­ლა­ში მი­სი შვი­ლი, რა პი­რო­ბებ­ში მზად­დე­ბა მათ­თ­ვის გან­კუთ­ვ­ნი­ლი საკ­ვე­ბი, რამ­დე­ნად კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რად ას­რუ­ლე­ბენ ბიზ­ნე­სო­პე­რა­ტო­რე­ბი და­კის­რე­ბულ მო­ვა­ლე­ო­ბას, რამ­დე­ნად ჯან­სა­ღია პრო­დუქ­ტი, რომ­ლი­თაც მოს­წავ­ლე­ე­ბი იკ­ვე­ბე­ბი­ან, ვინ ამ­ზა­დებს საკ­ვებს მათ­თ­ვის და რა პი­რო­ბებ­ში, და­ცუ­ლია თუ არა სა­ნი­ტა­რი­ულ-ჰიგი­ე­ნუ­რი პი­რო­ბე­ბი სკო­ლის კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­ში, მოწ­მ­დე­ბა თუა არა საკ­ვე­ბი ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლად, რო­გორ ხდე­ბა ინ­ს­პექ­ტი­რე­ბის პრო­ცე­სი.
გვე­სა­უბ­რე­ბა სურ­სა­თის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე კა­ხა სო­ხა­ძე

— წლე­ბის წინ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის სა­კითხი თვით­დი­ნე­ბა­ზე იყო მიშ­ვე­ბუ­ლი და შე­სა­ბა­მი­სად, პრობ­ლე­მე­ბიც არ­სე­ბობ­და.

უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი — რო­გორ გავ­ხ­დეთ მიმ­ზიდ­ვე­ლი უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

PMC კვლე­ვით­მა  ცენ­ტ­რ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტე­ბის მო­ზიდ­ვის პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბის შე­სა­ხებ კვლე­ვის შე­დე­გე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცია და სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვა მო­აწყო.
კვლე­ვა ჵმC კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რის მი­ერ, „პო­ლი­ტი­კის კვლე­ვა მდგრა­დი ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“ პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, კონ­რად ადე­ნა­უ­ე­რის ფონ­დის მხარ­და­ჭე­რით ჩა­ტარ­და და მის მი­ზანს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის პო­ლი­ტი­კის და არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბის ანა­ლი­ზი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტე­ბის მო­ზიდ­ვის­თ­ვის ძი­რი­თა­დი ხელ­შემ­წყო­ბი და შე­მა­ფერ­ხე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბის ანა­ლი­ზი წარ­მო­ად­გენ­და.
„დღეს­დღე­ო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლომ მი­აღ­წია გან­ვი­თა­რე­ბის იმ დო­ნეს, რო­დე­საც შე­უძ­ლია სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ბა­ზარს შეს­თა­ვა­ზოს პო­ტენ­ცი­უ­რად კონ­კუ­რენ­ტუ­ლი პრო­დუქ­ტი და ამით გა­ზარ­დოს ქვეყ­ნის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი“ —  გა­ნაცხა­და ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სო­ცი­ა­ლუ­რი კვლე­ვე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­მა და ჵმC კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რი­სა და კონ­რად ადე­ნა­უ­ე­რის ფონ­დის ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტის მკვლე­ვარ­მა ანა ჟვა­ნი­ამ.

N31(745)

ეთანხმებით თუ არა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის პრინციპს?
დიახ
არა
  ხმა მისცა 438 ადამიანმა