გამოდის 1998 წლიდან
ნა­ხე­ვარ სა­უ­კუ­ნე­ზე მე­ტი უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში

ქარ­თუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის, სუ­ლი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის უმ­თავ­რეს კე­რას, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტს, წელს და­არ­სე­ბი­დან ერ­თი სა­უ­კუ­ნე უს­რულ­დე­ბა. შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ ამ ერ­თი სა­უ­კუ­ნი­დან, ორ­მოც­და­ათ წელ­ზე მე­ტი ჩე­მი ცხოვ­რე­ბი­სა გა­ტა­რე­ბუ­ლი მაქვს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და, ამ­დე­ნად, უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ჩემ­თ­ვის გა­ცი­ლე­ბით მე­ტია, ვიდ­რე ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა.
სა­ი­უ­ბი­ლეო დღე­ებ­ში ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ლი თვალს ავ­ლებს იმ ძნელ, სა­უ­კუ­ნო­ვან გზას, ჩვენ­მა უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა რომ ტრი­უმ­ფა­ლუ­რად გან­ვ­ლო, ფიქ­რობს იმ სა­კითხებ­ზე, რაც ჩვენს აწმყო­სა და მო­მა­ვალს უკავ­შირ­დე­ბა. ბუ­ნებ­რი­ვია, ჩემ­თ­ვი­საც ამ დღე­ებ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ხიბ­ლი ეძ­ლე­ვა სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ცხოვ­რე­ბი­დან მახ­სოვ­რო­ბა­ში შე­მო­ნა­ხულ ეპი­ზო­დებს, რო­მელ­თაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი რო­ლი შე­ას­რუ­ლეს ჩე­მი პი­როვ­ნე­ბის ფორ­მი­რე­ბის პრო­ცეს­ში. ამას­თა­ნა­ვე მთე­ლი სიმ­წ­ვა­ვით იწევს წი­ნა პლან­ზე სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ცხოვ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ზო­გი­ერ­თი მტკივ­ნე­უ­ლი სა­კითხი. ბო­ლო წლე­ბია, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში გაძ­ლი­ერ­და საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის პრო­პა­გან­და, უამ­რა­ვი აპო­ლო­გე­ტი გა­მო­უჩ­ნ­და საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბულ სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბას.  ტე­ლე­რეკ­ლა­მებ­ში თუ ზო­გი­ერ­თი გა­ნათ­ლე­ბის მეს­ვე­უ­რის ან მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნის გა­მოს­ვ­ლებ­ში, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ქა­და­გე­ბენ იმას, რომ თუ გნე­ბავთ მი­ი­ღოთ სრულ­ფა­სო­ვა­ნი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბა,  უცხო­ეთს უნ­და მი­ა­შუ­როთ. უნ­და მო­გახ­სე­ნოთ, რომ ეს ძა­ლი­ან ცუ­დი ტენ­დენ­ციაა. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვილს რომ გა­ე­გო ეს, საკ­მა­ოდ არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო აზ­რი შე­ექ­მ­ნე­ბო­და ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მზად­ყოფ­ნა­ზე, ხე­ლი შე­ეწყო სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში მა­ღა­ლი დო­ნის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბის პი­რო­ბე­ბის შექ­მ­ნი­სათ­ვის. მა­შინ, რო­დე­საც მის მი­ერ და­არ­სე­ბუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ახალ­გაზ­რ­დებს მო­უ­წო­დე­ბენ, სრუ­ლ­­ფა­სო­ვა­ნი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად გა­ე­შუ­რონ საზღ­ვარ­გა­რეთ. საქ­მე ის გახ­ლავთ, რომ ჩვენ­თან არას­წო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა სრულ­ყო­ფი­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბის მი­მართ. ზო­გი­ერ­თებს ჰგო­ნი­ათ, რომ თუ­კი უცხო­ეთ­ში არ მი­ი­ღებ გა­ნათ­ლე­ბას,  არ ჩა­ით­ვ­ლე­ბი სრულ­ფა­სო­ვან უნი­ვე­რსი­ტეტ­დამ­თავ­რე­ბუ­ლად. მე პი­რა­დად, სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბით შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ რო­დე­საც შე­მო­ვე­დი უნი­ვე­რსი­ტეტ­ში, თა­ვი­სი სა­მეც­ნი­ე­რო პო­ტენ­ცი­ა­ლით, ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ტოლს არ უდებ­და მსოფ­ლი­ოს არც ერთ წამ­ყ­ვან უნი­ვერ­სი­ტეტს. 

რამ გა­ნა­პი­რო­ბა რე­ლი­გი­ის ის­ტო­რი­ის არ­ჩე­ვით საგ­ნად შე­მო­ტა­ნის აუცი­ლებ­ლო­ბა

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე  

სკო­ლებ­ში რე­ლი­გი­ის სწავ­ლე­ბის სა­კითხი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დი­დი ხა­ნია, სა­და­ვო თე­მა­დაა ქცე­უ­ლი.  რე­ლი­გი­ის სწავ­ლე­ბის შე­მო­ტა­ნა ჯერ კი­დევ წი­ნა­მორ­ბე­დი მი­ნის­ტ­რე­ბის დროს გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და, მაგ­რამ „სვლა“, რო­მე­ლიც სკო­ლებ­ში რე­ლი­გი­ის ის­ტო­რი­ის სწავ­ლე­ბის  არ­ჩე­ვით საგ­ნად შე­მოს­ვ­ლას გუ­ლის­ხ­მობს, ამ­ჟა­მინ­დელ­მა მი­ნის­ტ­რ­მა  და­ა­ა­ნონ­სა და მას წინ პატ­რი­არ­ქის ქა­და­გე­ბა­ში გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი აზ­რი უძღო­და. „მი­მაჩ­ნია, რომ რე­ლი­გი­ის ის­ტო­რია, რო­გორც არ­ჩე­ვი­თი სა­გა­ნი, ყვე­ლა სკო­ლა­ში უნ­და იყოს და მივ­დი­ვართ აქეთ­კენ“ — გა­ნაცხა­და ცო­ტა ხნის წინ მი­ხე­ილ ჩხენ­კელ­მა.
გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღებ­თა აზ­რით, ეს ნა­ბი­ჯი მი­მარ­თუ­ლია სკო­ლებ­ში ძა­ლა­დო­ბის პრე­ვენ­ცი­ის­კენ. ბუ­ნებ­რი­ვია

უნივერსიტეტის დაარსების კამპანია

 

 ***
1917 წლის თე­ბერ­ვ­ლი­დან ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბის­თ­ვის კონ­კ­რე­ტუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გ­მა და­იწყო. პე­ტერ­ბურ­გ­ში, ლახ­ტი­ნის ქუ­ჩა­ზე, თა­ვის ბი­ნა­ზე შეკ­რი­ბა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ქარ­თ­ვე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბი: იოსებ ყიფ­ში­ძე, აკა­კი შა­ნი­ძე, შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძე და სხვე­ბი. კრე­ბის მო­ნა­წი­ლე­თა დიდ­მა ნა­წილ­მა გა­ი­ზი­ა­რა იდეა, თუმ­ცა მას მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გეე­ბიც ჰყავ­და. მა­გა­ლი­თად, ისე­თი დი­დი მოღ­ვა­წე, რო­გო­რიც იყო ნი­კო ნი­კო­ლა­ძე. იგი ასა­ბუ­თებ­და, რომ უნი­ვერ­სი­ტე­ტამ­დე თბი­ლის­ში პო­ლი­ტექ­ნი­კუ­მი უნ­და შექ­მ­ნი­ლი­ყო, რო­მე­ლიც სა­ინ­ჟინ­რო და სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტებს აღ­ზ­რ­დი­და. სე­რი­ო­ზუ­ლი პო­ლე­მი­კის მი­უ­ხე­და­ვად, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მომ­ხ­რე­ებ­მა გა­ი­მარ­ჯ­ვეს და და­იწყო ბრძო­ლა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბის­თ­ვის.

5(799)N