გამოდის 1998 წლიდან
მომავლის ლიდერები ამერიკული გამოცდილებით

FLEX — მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა 24-ე წე­ლია, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში წარ­მა­ტე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლე­ბის უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებს ეძ­ლე­ვათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ის­წავ­ლონ ამე­რი­კულ სკო­ლა­ში და გა­ეც­ნონ ამე­რი­კის კულ­ტუ­რას. პროგ­რა­მა სრუ­ლად ფი­ნან­ს­დე­ბა აშშ-ს სა­ხელ­მ­წი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მი­ერ. მი­სი უპირ­ვე­ლე­სი მი­ზა­ნია, ამ ორი ქვეყ­ნის ახალ­გაზ­რ­დებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბა. გვე­სა­უბ­რე­ბა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის ამე­რი­კუ­ლი საბ­ჭო­ე­ბის ფი­ლი­ა­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში  ქრის­ტი მი­ლო­რა­ვა

— რამ­დე­ნი წე­ლია, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში FLEX - მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, რა არის პროგ­რა­მის მი­ზა­ნი?
— მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა (FLEX) ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლე­ბის მოს­წავ­ლე­თათ­ვი­საა გან­კუთ­ვ­ნი­ლი და სრუ­ლად ფი­ნან­ს­დე­ბა აშშ-ს სა­ხელ­მ­წი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მი­ერ, 1993 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი. FLEX პროგ­რა­მის უპირ­ვე­ლე­სი მი­ზა­ნია, ამ ორი ქვეყ­ნის ახალ­გაზ­რ­დებს შო­რის გა­აღ­რ­მა­ვოს ურ­თი­ერ­თ­გა­გე­ბა, რის სა­შუ­ლე­ბა­საც ახალ­გაზ­რ­დებს პი­რად გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით აძ­ლევს. ისი­ნი შე­ის­წავ­ლი­ან აშშ-ს მთავ­რო­ბის სის­ტე­მას, ამე­რი­კუ­ლი ცხოვ­რე­ბის სტილს, სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბას და სხვა ამე­რი­კულ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს. 1993 წლი­დან FLEX-ის გაც­ვ­ლით­მა პროგ­რა­მამ და­ფი­ნან­სე­ბა გა­უ­წია სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის 23 000 მოს­წავ­ლეს, სხვა ქვეყ­ნე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის ჩათ­ვ­ლით, მათ შო­რის, და­ახ­ლო­ე­ბით 2000-მდე მო­ნა­წი­ლე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეა. 2016-2017 წელს 800 სტუ­დენ­ტი ჩა­ი­რიცხა ამე­რი­კა­ში FLEX-ის პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში, მათ შო­რის —  ქარ­თ­ვე­ლი.

— რა­ტომ უნ­და აირ­ჩი­ონ ქარ­თ­ველ­მა მოს­წავ­ლე­ებ­მა ფლჶხ პროგ­რა­მა, რით არის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი?
— FLEX-ის პროგ­რა­მა უნი­კა­ლუ­რი პროგ­რა­მაა, რო­მე­ლიც ქარ­თ­ველ მოს­წავ­ლე­ებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს, სრუ­ლი­ად უსას­ყიდ­ლოდ, ერ­თი აკა­დე­მი­უ­რი წე­ლი­წა­დი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში გა­ა­ტა­რონ. ეს ერ­თა­დერ­თი ფარ­თო­მას­შ­ტა­ბი­ა­ნი და ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მაა, რო­მელ­საც ამე­რი­კის მთავ­რო­ბა სრუ­ლად აფი­ნან­სებს. მას­ში მო­ნა­წი­ლე მოს­წავ­ლეს ეძ­ლე­ვა უნი­კა­ლუ­რი შან­სი, იცხოვ­როს და ის­წავ­ლოს ამე­რი­კულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო გა­აც­ნოს ამე­რი­კე­ლებს და ღირ­სე­უ­ლი ამე­რი­კუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით ჩა­მო­ვი­დეს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, რა­საც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ქარ­თ­ვე­ლებ­საც აც­ნობს. ამე­რი­კის მთავ­რო­ბას მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად მი­აჩ­ნია ახალ­გაზ­რ­და თა­ო­ბის­თ­ვის მრა­ვალ­მ­ხ­რი­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შექ­მ­ნა, რომ­ლე­ბიც გა­ნა­ვი­თა­რებს მათ გლო­ბა­ლურ პერ­ს­პექ­ტი­ვას სახ­ლ­ში, სამ­სა­ხურ­სა თუ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში ნა­თე­ლი მო­მავ­ლის იმე­დის გა­საძ­ლი­ე­რებ­ლად და ამი­სათ­ვის FLEX ერ­თა­დერ­თი უნი­კა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა.

მასშტაბური პროექტის პირველი ნაბიჯები

ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დის პრო­ექ­ტის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა“ ფარ­გ­ლებ­ში დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­იწყო.  მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მი­ერ შე­მუ­შავ­და შე­სა­ბა­მი­სი ტრე­ნინგ მო­დუ­ლე­ბი და სა­კითხა­ვი მა­სა­ლა, ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მი­ის პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რის ტრე­ნინ­გი 1400-მა დი­რექ­ტორ­მა გა­ი­ა­რა.
ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია სამ ეტა­პად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა მო­დუ­ლე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­ერ­თო ჯამ­ში 160  სა­კონ­ტაქ­ტო სა­ა­თის­გან შედ­გე­ბა. პროგ­რა­მა ტრე­ნინ­გის შემ­დ­გო­მი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის და­გეგ­მ­ვა­საც გუ­ლის­ხ­მობს, მა­გა­ლი­თად, კვარ­ტა­ლუ­რი შეხ­ვედ­რე­ბის სა­ხით, სა­დაც დი­რექ­ტო­რე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს სა­კუ­თარ გა­მოც­დი­ლე­ბას გა­უ­ზი­ა­რე­ბენ და მი­ი­ღე­ბენ და­მა­ტე­ბით უკუ­კავ­შირს. ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია 1-ის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად ამ­ჯე­რად თბი­ლის­ში, თე­ლავ­სა და წყალ­ტუ­ბო­ში 5 ლო­კა­ცია შე­ირ­ჩა და ხუ­თი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, დი­რექ­ტო­რე­ბი ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ ტრე­ნინ­გებ­ში. სულ მა­ლე, ამა­ვე პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, ტრე­ნინ­გე­ბი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვი­საც და­იწყე­ბა და პირ­ვე­ლი ნა­კა­დი 9 ათას პე­და­გოგს მო­ცავს. სა­ერ­თო ჯამ­ში, პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, 18 000-ზე მე­ტი ქი­მი­ის, ფი­ზი­კის, ბი­ო­ლო­გი­ის, ინ­გ­ლი­სუ­რის, მა­თე­მა­ტი­კი­სა და გე­ოგ­რა­ფი­ის მე 7-12 კლა­სე­ბის მოქ­მე­დი მას­წავ­ლე­ბე­ლი გა­დამ­ზად­დე­ბა. 

მინისტრი დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ

ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვა ჟურ­ნა­ლის­ტებს შეხ­ვ­და და სის­ტე­მა­ში და­გეგ­მილ­ი სი­ახ­ლე­ებ­ის შესახებ შე­კითხ­ვებს უპა­სუ­ხა:

 ახალ სას­წავ­ლო წელს გა­ხა­რე­ბუ­ლე­ბი ვხვდე­ბით. პირ­ველ რიგ­ში, გვი­ხა­რია, რომ წელს მე­ტი პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლი მო­დის სკო­ლა­ში. მა­თი რა­ო­დე­ნო­ბის ზრდა, ნა­წი­ლობ­რივ, შარ­შან სკო­ლა­ში ხუთ­წ­ლი­ან­თა  არ­დაშ­ვე­ბამაც გა­მო­იწ­ვია, თუმ­ცა, ამის გა­რე­შეც რომ ნა­ხოთ, ვმრავ­ლ­დე­ბით, რაც ძა­ლი­ან სა­სი­ხა­რუ­ლოა. ჩვე­ნი სი­ხა­რუ­ლის მე­ო­რე მი­ზე­ზი იმას უკავ­შირდება, რომ სასწავლო წელს ძა­ლი­ან ბევრ ად­გი­ლას მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რით ვხვდე­ბით; შემ­დე­გი დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­გიწ­ვევთ და გიჩ­ვე­ნებთ ამ სკო­ლებს.

N27(741)

ეთანხმებით თუ არა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის პრინციპს?
დიახ
არა
  ხმა მისცა 422 ადამიანმა