გამოდის 1998 წლიდან
მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბი ზუსტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სა­წავ­ლე­ბი­სას

  ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

„ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, რო­მელ­საც მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ახორ­ცი­ე­ლებს, 9 ივ­ნისს, გა­ი­მარ­თა მას­წავ­ლე­ბელ­თა კონ­ფე­რენ­ცია — „მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბი ზუსტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სას“, რო­მელ­საც 200-ზე მე­ტი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, 50-ზე მე­ტი ქარ­თ­ვე­ლი და უცხო­ე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტი და­ეს­წ­რო. კონ­ფე­რენ­ცია და­მა­ტე­ბი­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გახ­და სწავ­ლე­ბი­სა და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კის გა­მო­სავ­ლე­ნად, არ­სე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბის, თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მე­ბი­სა და რე­სურ­სე­ბის გა­საც­ნო­ბად.
„რე­ფორ­მის პრო­ცე­სის ეფექ­ტი­ა­ნად წარ­მარ­თ­ვა­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უპ­რე­ცე­დენ­ტო დახ­მა­რე­ბა აღ­მო­უ­ჩი­ნა ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის მთავ­რო­ბამ. ათას­წ­ლე­უ­ლის  გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის მე­ო­რე კომ­პაქ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის­თ­ვის 140 მლნ. დო­ლა­რის მო­ცუ­ლო­ბის გრან­ტი გა­მო­ი­ყო. და­იწყო საკ­მა­ოდ ამ­ბი­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მიზ­ნად და­ვი­სა­ხეთ, ზუს­ტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის, გე­ოგ­რა­ფი­ი­სა და ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის გა­დამ­ზა­დე­ბის გზით, მოს­წავ­ლე­თა აკა­დე­მი­უ­რი მიღ­წე­ვე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, სკო­ლებ­ში მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი გა­რე­მოს დამ­კ­ვიდ­რე­ბა, სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბის ლი­დე­რე­ბად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა.
შუ­ა­ლე­დურ შე­დე­გებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით და პრო­ექ­ტის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის შე­ფა­სე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, შეგ­ვიძ­ლია გან­ვაცხა­დოთ, რომ პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა წარ­მა­ტე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც მყარ სა­ფუძ­ველს ქმნის სა­ბო­ლოო მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად. მინ­და, წარ­მა­ტე­ბა ვუ­სურ­ვო პრო­ექ­ტის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელ ჯგუფს და მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო ჩვენს პარ­ტ­ნი­ო­რებს — ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ა­სა და „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონდ-სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბი­სა და ნა­ყო­ფი­ე­რი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბი­სათ­ვის.“ — გა­ნაცხა­და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, გი­ორ­გი მა­ჩა­ბელ­მა.

პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, ჯამ­ში, 18 ათა­სამ­დე სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო, მა­თე­მა­ტი­კის, გე­ოგ­რა­ფი­ი­სა და ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის საგ­ნე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი გა­დამ­ზად­და მე­თო­დო­ლო­გი­ურ და საგ­ნობ­რივ მო­დუ­ლებ­ში. იქ­მ­ნე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა დამ­ხ­მა­რე რე­სურ­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის, იმარ­თე­ბა სას­წავ­ლო შეხ­ვედ­რე­ბი და კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის სა­კითხებ­ზე. რაც შე­ე­ხე­ბა კონ­ფე­რენ­ცი­ას, რო­გორც ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს აღ­მას­რუ­ლე­ბელ­მა დი­რექ­ტორ­მა, მაგ­და მაღ­რა­ძემ აღ­ნიშ­ნა, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად  ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი აფი­ნან­სებს და მი­სი მი­ზა­ნი მას­წავ­ლებ­ლის

ჩვე­ნი ცენ­ტ­რის უმ­თავ­რე­სი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა — ვიზ­რუ­ნოთ თი­თო­ე­უ­ლი ბავ­შ­ვის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე

გვე­სა­უბ­რე­ბა
თე­ო­ნა ჩი­ტი­აშ­ვი­ლი,
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის
მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი
მომ­სა­ხუ­რე­ბის ცენ­ტ­რის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი

— ცვლი­ლე­ბე­ბის პა­კეტ­ში, რო­მე­ლიც გან­სახ­ილ­ვე­ლად პარ­ლა­მენ­ტ­შია შე­სუ­ლი, გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია მან­და­ტუ­რის ფსი­ქო­ლო­გი­ური სამ­სა­ხუ­რის ცვლი­ლე­ბა?
— ჩვენ ვგეგ­მავთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი სამ­სა­ხუ­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბას, რაც მის გა­ფარ­თო­ე­ბას გუ­ლის­ხ­მობს. ამ ეტაპ­ზე, 7 ცენ­ტ­რი გვაქვს, რე­გი­ო­ნა­ლუ­რად ყვე­ლას ვერ ვფა­რავთ, მაგ­რამ გეგ­მა­ში გვაქვს, ყვე­ლა რე­გი­ო­ნი მო­ვიც­ვათ. სექ­ტემ­ბ­რის­თ­ვის ახა­ლი ცენ­ტ­რი გა­იხ­ს­ნე­ბა თბი­ლის­ში, კი­დევ ზუგ­დიდ­ში და შემ­დ­გომ უკ­ვე, სა­თა­ნა­დო რე­სურ­სის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, იმის და მი­ხედ­ვით გაგ­რ­ძელ­დე­ბა რა­ი­ო­ნებ­ში ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ცენ­ტ­რე­ბის გახ­ს­ნა, სა­დაც სა­შუ­ა­ლე­ბა იქ­ნე­ბა.

რაც შენ­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და ძვირ­ფა­სია, იმის­თ­ვის ბო­ლომ­დე უნ­და და­ი­ხარ­ჯო

 

 რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია კი­ლის
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი,
 „სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია გა­ლის“
დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი
რო­ბერტ წურ­წუ­მია

— რო­ბერტ, მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი გალ­ში გა­ა­ტა­რე. რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა ბავ­შ­ვო­ბა, სკო­ლა, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი ნა­წი­ლობ­რივ გალ­ში გა­ვა­ტა­რე. მე­ო­რე კლა­სის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, ოჯახ­თან ერ­თად, მშობ­ლი­უ­რი გა­რე­მოს და­ტო­ვე­ბა მო­მი­წია. მას შემ­დეგ, რაც გალ­ში ვი­თა­რე­ბა შე­და­რე­ბით სტა­ბი­ლუ­რი გახ­და, ისევ დავ­ბ­რუნ­დით სო­ფელ­ში

22(816)N