გამოდის 1998 წლიდან
მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში

 

ახალი სას­წავ­ლო წე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის პირ­ვე­ლი ხმა­უ­რი­ა­ნი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის ფონ­ზე და­იწყო. თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე და­ნიშ­ვ­ნი­დან ორი თვის შემ­დეგ მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვილ­მა მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. 10 სექ­ტემ­ბერს, სა­გან­გე­ბოდ გა­მარ­თულ ბრიფინგზე მან გა­ნაცხა­და, რომ შვი­დის ნაც­ვ­ლად, ხუ­თი მო­ად­გი­ლე ეყო­ლე­ბა და თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა ორი მო­ად­გი­ლე — თე­ი­მუ­რაზ მურ­ღუ­ლია და ლია გი­გა­უ­რი, ასე­ვე უწყე­ბის კი­დევ ოთხი მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნი — გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი თა­მარ სა­ნი­კი­ძე, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი მა­ნა­ნა მი­ქა­ბე­რი­ძე და შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი მაია მი­მი­ნოშ­ვი­ლი.
მი­ნის­ტ­რ­მა მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­და მათ გა­წე­უ­ლი სა­მუ­შა­ო­სათ­ვის და აღ­ნიშ­ნა, რომ გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის და ხა­რის­ხის არ­სე­ბი­თი ზრდა ერთ-ერ­თი უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტია. ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის შექ­მ­ნა, თა­ნა­მედ­რო­ვე მოთხოვ­ნებ­ზე მორ­გე­ბა, რის­თ­ვი­საც იგეგ­მე­ბა არა­ერ­თი უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი რე­ფორ­მა. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ პრო­ცესს ახა­ლი ენერ­გია და ხედ­ვე­ბი, ახა­ლი სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კა სჭირ­დე­ბა. სწო­რედ ამის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით მი­ი­ღო სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა.
მი­ნის­ტ­რ­მა სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა და­ა­ა­ნონ­სა და უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის ახალ, თა­მამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი კად­რე­ბის გაც­ნო­ბას დაჰ­პირ­და, რო­მელ­თა და­ნიშ­ვ­ნაც შე­სა­ბა­მი­სი პრო­ცე­დუ­რე­ბის გავ­ლით მოხ­დე­ბა.

ცვლი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც სპეც­მას­წავ­ლებ­ლის პო­ზი­ცი­ას გა­აძ­ლი­ე­რებს

 

 2018 წლის 20 ივ­ლისს „ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნონ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბის თა­ნახ­მად, სპეც­მას­წავ­ლე­ბელს მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა. ცვლი­ლე­ბის შემ­დეგ, სპეც­მას­წავ­ლებ­ლის ხელ­ფა­სის და­ან­გა­რი­შე­ბა, სა­ჯა­რო სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლის მსგავ­სად, სხვა­დას­ხ­ვა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის მი­ხედ­ვით გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა (გა­ნათ­ლე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცია, სა­მუ­შაო სტა­ჟი და ა.შ.) და მა­თი სა­შუ­ა­ლო ხელ­ფა­სი 400-500 ლა­რის ფარ­გ­ლებ­ში იქნება. 

ქვეყ­ნის სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლის ტი­ტუ­ლის მო­სა­პო­ვებ­ლად


„მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ ფი­ნა­ლის­ტე­ბის ვი­ნა­ო­ბა 5 სექ­ტემ­ბერს გახ­და ცნო­ბი­ლი. ჟი­უ­რიმ გა­მო­ავ­ლი­ნა ხუ­თე­უ­ლი, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერ­თი, 5 ოქ­ტომ­ბერს, ქვეყ­ნის პირ­ვე­ლი მას­წავ­ლებ­ლის წო­დე­ბას მი­ი­ღებს. გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი მარ­თა­ლია ერ­თი იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ მათ ყვე­ლას უპი­რო­ბოდ უმ­თავ­რე­სი რამ აერ­თი­ა­ნებთ — მა­ღა­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი, სწავ­ლე­ბი­სად­მი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მა და პრო­ფე­სი­ის სიყ­ვა­რუ­ლი, რო­მე­ლიც მას­წავ­ლებ­ლო­ბის­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია.  ხუ­თე­უ­ლის წარ­დ­გე­ნას დი­დი მღელ­ვა­რე­ბით ელო­და მას­წავ­ლე­ბელ­თა კორ­პუ­სი,

26(20)N