გამოდის 1998 წლიდან
ევროპაში შექმნილი ვითარება საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია


გო­ე­თეს ინ­ს­ტი­ტუტ­მა ევ­რო­პულ მოძ­რა­ო­ბას­თან და სხვა პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი — „ევ­რო­პუ­ლი გან­გა­ში“ (European Angst Conference). მო­ნა­წი­ლე­ებს უნ­და და­ე­წე­რათ ეს­სე­ე­ბი კონ­ფე­რენ­ცი­ის თე­მებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ეხე­ბო­და ევრო­პა­ში არ­სე­ბულ მწვა­ვე პრობ­ლე­მებს: მიგ­რან­ტ­თა კრი­ზისს, პო­პუ­ლიზმს, ექ­ს­ტ­რე­მიზ­მ­სა და ევ­როს­კეპ­ტი­ციზმს. მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ევ­რო­პის სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის 700-ზე მე­ტი აპ­ლი­კან­ტი, შე­ირ­ჩა 40 სტუ­დენ­ტი, მათ შო­რის ერთ-ერ­თი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან. 6-7 დე­კემ­ბერს, ბრი­უ­სელ­ში გა­მარ­თულ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხე­ლით,  შა­ვი ზღვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის „შა­ვი ზღვის რე­გი­ო­ნის გე­ო­პო­ლი­ტი­კუ­რი კვლე­ვის ცენ­ტ­რის“ ასის­ტენ­ტი დი­ა­ნა ხო­მე­რი­კი წარ­დ­გა. კონ­ფე­რენ­ცი­ის მი­ზა­ნი იყო მა­ნი­ფეს­ტის შე­მუ­შა­ვე­ბა ევ­რო­პის მო­მა­ვალ­ზე. კონ­ფე­რენ­ცია ასე­ვე ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და ვი­ზიტს ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტ­ში, აქ­ტი­ურ დე­ბა­ტებს და სა­კითხე­ბის სიღ­რ­მი­სე­ულ ანა­ლიზს. კონ­ფე­რენ­ცი­ის „ევ­რო­პუ­ლი გან­გა­ში“ მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა შე­ი­მუ­შა­ვეს სა­ერ­თო მა­ნი­ფეს­ტი ევ­რო­პის მო­მა­ვა­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ევ­რო­პულ სტრუქ­ტუ­რებს გა­და­ე­ცა.


— დი­ა­ნა, პირ­ველ რიგ­ში, გი­ლო­ცავ მიღ­წე­ულ წარ­მა­ტე­ბას. მინ­და მკითხ­ველს შენ შე­სა­ხებ უამ­ბო. რო­მელ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლობ, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით და რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტი ხარ?
— ვსწავ­ლობ შა­ვი ზღვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სო­ცი­ა­ლურ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტეტ­ზე. ვარ მე­ოთხე კურ­სის სტუ­დენ­ტი და ჩე­მი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. ეს არის ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო სფე­რო. სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ (ოქ­როს მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე 128-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა) დი­დი სურ­ვი­ლი მქონ­და, მეს­წავ­ლა ამ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, პირ­ველ რიგ­ში იმი­ტომ, რომ მქო­ნო­და ინ­გ­ლი­სუ­რად სწავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი პირ­ვე­ლი დღე ჩემ­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სი­ხა­რუ­ლო იყო, რად­გან მი­სა­სალ­მე­ბელ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე შე­მატყო­ბი­ნეს, რომ იმ თან­ხას, რო­მელ­საც არ ფა­რავ­და 100% სა­ხელ­მ­წი­ფო გრან­ტი, გა­და­იხ­დი­და ჩე­მი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან გა­მიჩ­ნ­და გან­ც­და, რომ და­უ­ღა­ლა­ვი შრო­მა ფას­დე­ბა. პირ­ვე­ლი­ვე კურ­სი­დან აქ­ტი­უ­რად ჩა­ვე­ბი სტუ­დენ­ტურ ცხოვ­რე­ბა­ში. არა­ერთ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში, დის­კუ­სი­ა­სა და პრო­ექ­ტ­ში ჩა­ვერ­თე, რა­მაც სწავ­ლის პრო­ცე­სი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გა­ხა­და და მომ­ცა სტი­მუ­ლი მე­ტი მეს­წავ­ლა.  უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ხე­ლით არა­ერ­თხელ ვი­ყა­ვი ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რის მო­ნა­წი­ლე მა­ღა­ლი რან­გის ადა­მი­ა­ნებ­თან, ცნო­ბილ პო­ლი­ტი­კო­სებ­თან, დიპ­ლო­მა­ტებ­თან და ა.შ. წელს მქონ­და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ნა­ტოს გე­ნე­რა­ლურ მდი­ვან­თან იენს სტოლ­ტენ­ბერ­გ­თან შეხ­ვედ­რა­ში მი­მე­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. მსგავს გა­მოც­დი­ლე­ბას დი­დი წვლი­ლი შე­აქვს ჩემს პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. ცოდ­ნის პრაქ­ტი­კა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბა კი კი­დევ უფ­რო ზრდის ჩემს ინ­ტე­რესს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, დიპ­ლო­მა­ტი­ი­სა და პო­ლი­ტი­კის მი­მართ. გარ­და სწავ­ლი­სა, გავ­ხ­დი ჩე­მი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ცეკ­ვის ან­სამ­ბ­ლის წევ­რი და ასე­ვე წარ­ვად­გენ­დი უნი­ვერ­სი­ტეტს მა­გი­დის ჩოგ­ბურ­თის არა­ერთ შე­ჯიბ­რე­ბა­ზე, რომ­ლებ­შიც საპ­რი­ზო ად­გი­ლებს ვი­კა­ვებ­დი. მოკ­ლედ, უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა წლებ­მა სწრა­ფად და ნა­ყო­ფი­ე­რად ჩა­ი­ა­რა, ახ­ლა კი ივ­ნი­სის და­მამ­თავ­რე­ბელ ცე­რე­მო­ნი­ას ვე­ლო­დე­ბი.
— კონ­კურ­ს­მა „ევ­რო­პუ­ლი გან­გა­ში“ კი­დევ ერ­თი წარ­მა­ტე­ბა მო­გი­ტა­ნა. გვი­ამ­ბე ამ კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ, ვის მი­ერ იყო ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და რა იყო კონ­კურ­სის მი­ზა­ნი?

eTwiningPlus — ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბა ევ­რო­პელ კო­ლე­გებ­თან

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი,  2013 წლი­დან, ევ­რო­კო­მი­სი­ის დახ­მა­რე­ბით, ახორ­ცი­ე­ლებს eTwining-ის პროგ­რა­მას. eTwining ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის სკო­ლე­ბის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ხელ­შე­საწყო­ბად შექ­მ­ნი­ლი ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მაა, სა­დაც მას­წავ­ლებ­ლებს, სკო­ლის დი­რექ­ცი­ა­სა და სკო­ლა­ში მო­მუ­შა­ვე სხვა პერ­სო­ნალს ერ­თ­მა­ნეთ­თად და­კავ­ში­რე­ბა, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა, იდე­ე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა და სას­წავ­ლო პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა  შე­უძ­ლი­ათ. eTwining Plus-ის მთა­ვა­რი სა­მუ­შაო სივ­რ­ცე ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი პლატ­ფორ­მაა, რო­მე­ლიც და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბულ მას­წავ­ლებ­ლებს მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტებ­სა და სერ­ვი­სებს სთა­ვა­ზობს პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის მო­სა­ძებ­ნად, სა­სურ­ვე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის შე­სარ­ჩე­ვად და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­სა­ღე­ბად, იდე­ე­ბი­სა და სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კის მა­გა­ლი­თე­ბის გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად. რო­გორ უნ­და ჩა­ერ­თოს ქარ­თ­ვე­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი პრო­ექ­ტ­ში, რა სი­ახ­ლე­ებს და რა სარ­გებე­ლს სთა­ვა­ზობს პროგ­რა­მის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მას­წავ­ლებ­ლებს და მოს­წავ­ლე­ებს, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის eTwining Plus პროგ­რა­მის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ხა­ტია მატ­კა­ვა.


— რო­დის ჩა­ერ­თო ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა პროგ­რა­მა­ში და რა სი­ახ­ლე­ე­ბი იგეგ­მე­ბა 2017 წლი­დან?

შან­სი და­ფი­ნან­სე­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად


მას­წავ­ლე­ბელ­თა საგ­ნობ­რივ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბებ­სა თუ ასო­ცი­ა­ცი­ებს, რომ­ლე­ბიც დღეს არც თუ ბევ­რია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის მი­ერ გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი კონ­კურ­სით, 7000 ლა­რამ­დე ოდე­ნო­ბის გრან­ტის მო­პო­ვე­ბის შან­სი მი­ე­ცათ. კონ­კ­რე­ტუ­ლად რას გუ­ლის­ხ­მობს საგ­რან­ტო კონ­კურ­სი და რო­გო­რია მი­სი ახ­ლო და გრძელ­ვა­დი­ა­ნი მიზ­ნე­ბი, ამის შე­სა­ხებ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მა­ნა­ნა რა­ტი­ა­ნი სა­უბ­რობს.

— ვიდ­რე საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის პი­რო­ბებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, ორი სიტყ­ვით გვითხა­რით საგ­ნობ­რი­ვი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბის რო­ლი­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ 
— ჩვე­ნი მი­ზა­ნია შევ­ქ­მ­ნათ ისე­თი ხელ­შემ­წყო­ბი გა­რე­მო, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობ­დნენ საგ­ნობ­რი­ვი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბე­ბი, ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი, ქსე­ლე­ბი, რად­გან ამას ძა­ლი­ან დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს არა მხო­ლოდ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის­თ­ვის, რომ სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი უკე­თე­სად წა­რი­მარ­თოს, არა­მედ იმის­თ­ვი­საც, რომ მას­წავ­ლებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცეთ, საგ­ნობ­რივ კო­ლე­გებ­თან უფ­რო აქ­ტი­უ­რად და მჭიდ­როდ ითა­ნამ­შ­რომ­ლონ, ერ­თ­მა­ნეთს გა­უ­ზი­ა­რონ სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა და ერ­თად იმუ­შა­ონ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზეც. 
საგ­ნობ­რი­ვი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არც ისე მძლავ­რად

N1(755)

ეთანხმებით თუ არა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის პრინციპს?
დიახ
არა
  ხმა მისცა 473 ადამიანმა