გამოდის 1998 წლიდან
მოსწავლეთა უფლებების დაცვის მეტი ეფექტურობისთვის

 

 

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის კო­მი­ტე­ტის სხდო­მა­ზე, პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით გა­ნი­ხი­ლეს ცვლი­ლე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც უზ­რუნ­ველ­ყოფს რო­გორც მოს­წავ­ლე­თა უფ­ლე­ბე­ბის უკეთ დაც­ვას, ასე­ვე კონ­ტ­რო­ლის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში, მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის მეტ ეფექ­ტუ­რო­ბას. კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გა­სა­ტა­რებ­ლად, 2018-2019 წლებ­ში, 10.6 მი­ლი­ო­ნი ლა­რი და­ი­ხარ­ჯე­ბა.
და­გეგ­მილ სი­ახ­ლე­ებ­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე კონ­ს­ტან­ტი­ნე ან­ჯა­ფა­რი­ძე:
— ამ ცვლი­ლე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბა, და­ახ­ლო­ე­ბით, 4-5 თვის წინ და­ვიწყეთ. შე­იქ­მ­ნა უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი კო­მი­სია, პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლი იყ­ვ­ნენ სხვა­დას­ხ­ვა სტრუქ­ტუ­რე­ბი: ში­ნა­გან საქ­მე­თა, იუს­ტი­ცი­ის, ჯან­დაც­ვი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ე­ბი, ამ დარ­გ­ში მო­მუ­შა­ვე არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი, ასე­ვე, სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის აპა­რა­ტი. რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, დე­ტა­ლუ­რად გა­ვი­ა­რეთ ყვე­ლა სა­კითხი და შევ­თან­ხ­მ­დით, რა ცვლი­ლე­ბე­ბი უნ­და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი­ყო. რა მი­ზა­ნი ჰქონ­და ამ ცვლი­ლე­ბებს? მთა­ვა­რი — გა­ი­ზარ­დოს მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის მუ­შა­ო­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბა.
რო­გორც ვი­ცით, ბო­ლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სკო­ლებ­ში დარ­ღ­ვე­ვე­ბის საკ­მა­ოდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კლე­ბაა. თვი­თონ სკო­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ ჰქო­ნია ად­გი­ლი მძი­მე შემ­თხ­ვე­ვას, ამა­ვე დროს, ზო­გა­დად ქვე­ყა­ნა­ში, გახ­შირ­და არას­რულ­წ­ლოვ­ნე­ბის მი­ერ ჩა­დე­ნი­ლი სხვა­დას­ხ­ვა და­ნა­შა­უ­ლი და ძა­ლა­დო­ბის შემ­თხ­ვე­ვე­ბიც. ამან გა­მო­იწ­ვია ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნა კა­ნონ­ში, რომ­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­დე­გად, ვი­მე­დოვ­ნებთ, რომ მთლი­ა­ნად ქვე­ყა­ნა­ში შე­იც­ვ­ლე­ბა ძა­ლა­დობ­რი­ვი ფო­ნი და არას­რულ­წ­ლო­ვან­თა და­ნა­შა­უ­ლიც შემ­ცირ­დე­ბა. თუმ­ცა, არ გვაქვს იმის ილუ­ზია, რომ ერ­თი რე­ფორ­მით ძა­ლა­დო­ბა აღარ იქ­ნე­ბა. მსოფ­ლი­ოს თით­ქ­მის ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა დგას იმ პრობ­ლე­მის წი­ნა­შე, რა­საც ბავ­შ­ვებ­ში ძა­ლა­დო­ბა ჰქვია და მერ­წ­მუ­ნეთ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბევ­რად ნაკ­ლე­ბი შემ­თხ­ვე­ვე­ბია, ვიდ­რე ევ­რო­პი­სა თუ მსოფ­ლი­ოს წამ­ყ­ვან ქვეყ­ნებ­ში. ჩვე­ნი ერ­თი­ა­ნი ძა­ლის­ხ­მე­ვა უნ­და მივ­მარ­თოთ იქით­კენ, რომ შე­ვამ­ცი­როთ რის­კე­ბი.
— კონ­კ­რე­ტუ­ლად რა ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­დის კა­ნონ­ში?

— აუცი­ლებ­ლად უნ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ ჯერ­ჯე­რო­ბით ამ კა­ნო­ნის გან­ხილ­ვა მიმ­დი­ნა­რე­ობს და შე­იძ­ლე­ბა, ბევ­რი რამ შე­იც­ვა­ლოს, მაგ­რამ კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ, პირ­ველ რიგ­ში, მოხ­და რამ­დე­ნი­მე და­ზუს­ტე­ბა. იყო მთე­ლი რი­გი პრობ­ლე­მუ­რი მუხ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვა­რი

რამ­დე­ნად უზ­რუნ­ველ­ყოფს სკო­ლა სა­ბა­ზო უნა­რის გან­ვი­თა­რე­ბას

  

შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა წიგ­ნი­ე­რე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვის — ჵჳRლS-ის შე­დე­გე­ბი გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, რო­მე­ლიც 9-10 წლის მოს­წავ­ლე­ებ­ში კითხ­ვის უნარს იკ­ვ­ლევს. კვლე­ვის თა­ნახ­მად, 2006 წელ­თან შე­და­რე­ბით მოს­წავ­ლე­ებ­მა შე­დე­გე­ბი მცი­რე­დით, მაგ­რამ მა­ინც გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეს, შემ­ცირ­და იმ მოს­წავ­ლე­თა რა­ო­დე­ნო­ბა, რო­მელ­თაც მი­ნი­მა­ლუ­რ დო­ნე­ზეც არ აქვთ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი წა­კითხუ­ლის გა­აზ­რე­ბის უნა­რი. თუმ­ცა კვლე­ვა­ში ჩარ­თულ 6000-მდე მოს­წავ­ლეს შო­რის წა­კითხუ­ლის გა­აზ­რე­ბა 14%-ს მა­ინც უჭირს. გარ­და ამი­სა, სი­ახ­ლეა ისიც, რომ კვლე­ვა­ში პირ­ვე­ლად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ ეროვ­ნუ­ლი უმ­ცი­რე­სო­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რო­მელ­თა შე­დე­გე­ბიც ქარ­თ­ველ მოს­წავ­ლე­ებ­ზე და­ბა­ლია.
სა­გან­გა­შოა თუ არა კვლე­ვით გა­მოვ­ლე­ნი­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 9-10 წლის მოს­წავ­ლე­თა 14 პრო­ცენ­ტი, რო­მელ­საც მი­ნი­მა­ლურ დო­ნე­ზე არ აქვს გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი კითხ­ვის უნა­რი და რა არის ის ძი­რი­თა­დი ფაქ­ტო­რე­ბი, რო­მე­ლიც შე­დე­გე­ბის მკვეთ­რად გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას უშ­ლის ხელს — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის კვლე­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ია კუ­ტა­ლა­ძე.

ცვლილებები, რომელსაც ახალი კანონი მოითხოვს

 

  გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის პირ­ველ­მა მო­ად­გი­ლემ, ქე­თე­ვან ნატ­რი­აშ­ვილ­მა, ჩვენ­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ ახა­ლი კა­ნო­ნის მი­ღე­ბის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა. ჩვენ გვახ­სოვს, რომ ბო­ლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქ­ტი­უ­რი შეხ­ვედ­რე­ბი იმარ­თე­ბო­და არ­სე­ბულ კა­ნონ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნის მიზ­ნით. და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ჯგუ­ფე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბულ პრე­ტენ­ზი­ებს გა­მოთ­ქ­ვამ­დ­ნენ იმ მუხ­ლის მი­სა­მარ­თით, რო­მე­ლიც ცხრაკ­ლას­დამ­თავ­რე­ბულ პრო­ფე­სი­ულ სტუ­დენტს ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ში  მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას უზღუ­დავ­და, სა­კა­მა­თო იყო პე­და­გო­გე­ბის სტა­ტუ­სი და ბევ­რი სხვა სა­კითხი.
რა­ტომ გა­დაწყ­და სა­ბო­ლო­ოდ არა ჩას­წო­რე­ბე­ბის შე­ტა­ნა, არა­მედ ახა­ლი კა­ნო­ნის შე­მუ­შა­ვე­ბა და რა გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი სის­ტე­მის ხა­რის­ხობ­რივ გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი კა­ხა­ბერ ერა­ძე.

18(812)N