გამოდის 1998 წლიდან
მა­ღა­ლი მიღ­წე­ვე­ბი სას­კო­ლო და სტუ­დენ­ტუ­რი სპორ­ტი­დან იწყე­ბა


სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ვლა­დი­მერ ბო­ჟა­ძე სა­უბ­რობს სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სი­ახ­ლე­ებ­სა და ახალ ინი­ცი­ა­ტი­ვა­ზე — ყვე­ლა უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში აღ­დ­გეს დის­ციპ­ლი­ნა „სპორ­ტი“. სა­ინ­ტე­რე­სოა, ასე­ვე, მი­სი მო­საზ­რე­ბა ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში ფი­ზი­კუ­რი აღ­ზ­რ­დი­სა და სპორ­ტის სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხ­ზე და სპორ­ტის პე­და­გოგ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­ზე.

სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სი­ახ­ლე­ე­ბი
2007 წელს ყო­ფი­ლი სპორ­ტის აკა­დე­მი­ის გა­უქ­მე­ბამ უდი­დე­სი გავ­ლე­ნა იქო­ნია არა მხო­ლოდ სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ზე და უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ზე, სპორ­ტის სწავ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, არა­მედ მა­სობ­რი­ვი სპორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, ცხოვ­რე­ბის ჯან­სა­ღი წე­სის პრო­პა­გან­და­ზე და ზო­გა­დად დი­დი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნა ქარ­თუ­ლი სპორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლი­ლე­ბის შემ­დეგ, პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი, რო­მე­ლიც გა­და­იდ­გა, სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის აღ­დ­გე­ნა იყო. 7-წლი­ა­ნი პა­უ­ზის შემ­დ­გომ, მო­ვა­ხერ­ხეთ სტუ­დენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა. წელს აბი­ტუ­რი­ენ­ტ­თა მე­სა­მე ნა­კა­დი იყო და უკ­ვე სა­მას­ზე მე­ტი სტუ­დენ­ტი გვყავს. სხვა­დას­ხ­ვა ფა­კულ­ტე­ტე­ბი­დან, სპორ­ტის შე­სა­ბა­მი­სი სა­ხე­ო­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლი და საკ­მა­ოდ კონ­კუ­რენ­ტუ­ლია ფი­ზი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნი­სა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის ფა­კულ­ტე­ტი. ძა­ლი­ან ბევ­რი სტუ­დენ­ტი, სხვა­დას­ხ­ვა უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი­დან, მო­ბი­ლო­ბით, გა­მოთ­ქ­ვამს სურ­ვილს ჩვენ­თან გა­აგ­რ­ძე­ლოს სწავ­ლა. ამ თვალ­საზ­რი­სით (პრო­ცენ­ტუ­ლი თვალ­საზ­რი­სით), ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე აქ­ტი­უ­რი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლია, სა­დაც მო­ბი­ლო­ბით სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა სურთ ახალ­გაზ­რ­დებს.
წელს პირ­ვე­ლად, და­ვა­მა­ტეთ სპორ­ტის პე­და­გო­გე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა, რომ­ლის სა­ხელ­წო­დე­ბაა — „ფი­ზი­კუ­რი აღ­ზ­რ­დი­სა და სპორ­ტის მას­წავ­ლე­ბე­ლი სკო­ლე­ბის­თ­ვის“.
სპორ­ტის აკა­დე­მია იყო ერ­თა­დერ­თი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი, რო­მე­ლიც სკო­ლე­ბის­თ­ვის ამ­ზა­დებ­და პრო­ფე­სი­ო­ნალ სპორ­ტის პე­და­გო­გებს და, ბუ­ნებ­რი­ვია, მის­მა გა­უქ­მე­ბამ სა­შუ­ა­ლო სკო­ლებ­ში სპორ­ტის გაკ­ვე­თი­ლებს და ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის პრო­პა­გან­დას გარ­კ­ვე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი შე­უქ­მ­ნა, რაც 2010 წელს ჩა­ტა­რე­ბულ­მა იუნი­სე­ფის კვლე­ვა­მაც და­ა­დას­ტუ­რა. შე­მიძ­ლია ციფ­რე­ბით მო­გახ­სე­ნოთ, ძა­ლი­ან მძი­მე სტა­ტის­ტი­კაა: მა­შინ სკო­ლებ­ში, სულ, 4200-მდე პე­და­გო­გი იყო და­საქ­მე­ბუ­ლი და აქე­დან შე­სა­ბა­მი­სი გა­ნათ­ლე­ბა ჰქონ­და მხო­ლოდ 39%-ს, 61%  არაპ­რო­ფე­სი­ო­ნა­ლი იყო. შეგ­ვიძ­ლია ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ ის 61% ახ­ლა გა­ცი­ლე­ბით მა­ღა­ლი იქ­ნე­ბა. პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი პე­და­გო­გე­ბის 39% პრო­ცენ­ტი სწო­რედ სპორ­ტის აკა­დე­მი­ის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებ­ზე მო­დი­ო­და. ბუ­ნებ­რი­ვია,

დის­ტან­ცი­უ­რი გაკ­ვე­თი­ლი მი­ნი­მა­ლუ­რი უნა­რე­ბი­თა და ეფექ­ტუ­რი შე­დე­გით

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის პრო­ექ­ტი „ქარ­თუ­ლი ენის დის­ტან­ცი­უ­რი სა­პი­ლო­ტე კურ­სი“, ძა­ლი­ან მა­ლე ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გახ­დე­ბა უცხო­ეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის. პროგ­რა­მა უახ­ლეს დი­დაქ­ტი­კურ პრინ­ცი­პებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით იმუ­შა­ვებს და, ინ­ფორ­მა­ცი­ულ-სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით, ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი იქ­ნე­ბა უცხო­ეთ­ში მცხოვ­რე­ბი მო­ზარ­დი თა­ო­ბის­თ­ვის, ეროვ­ნუ­ლი იდენ­ტო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის მიზ­ნით. პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ინი­ცი­ა­ტი­ვით, დი­ას­პო­რის სა­კითხებ­ში სა­ხელ­მ­წი­ფო მი­ნის­ტ­რის აპა­რა­ტი­სა და კომ­პა­ნია „Microsoft-სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ მხარ­და­ჭე­რით, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

„რთული ქცევა“ — გამომწვევი მიზეზები და პრობლემების მოგვარების გზები


მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მო­ზარ­დის ნე­ბის­მი­ე­რი ქცე­ვი­თი გა­დახ­რა, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში აღი­ა­რე­ბულ ნორ­მებს ცდე­ბა, ქცე­ვი­თი და ემო­ცი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი.  არა­ჯან­სა­ღი სო­ცი­ა­ლუ­რი გა­რე­მო ხელს უწყობს მო­ზარ­დე­ბის ფსი­ქო-ემო­ცი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბის მა­ტე­ბა­სა  და გა­მოვ­ლე­ნას. ფსი­ქო­ლო­გე­ბის აზ­რით, ქცე­ვი­თი და ემო­ცი­უ­რი პრობ­ლე­მის გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზი მრა­ვალ ფაქ­ტორს უკავ­შირ­დე­ბა, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ოჯა­ხურ გა­რე­მოს. ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბა ბავ­შ­ვებ­სა და მო­ზარ­დებ­ში იწ­ვევს რო­გორც მოკ­ლე, ასე­ვე გრძელ­ვა­დი­ან პრობ­ლე­მებს, რო­მელ­თა ად­რე­უ­ლი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია იმის­თ­ვის, რომ ბავშვს გა­ე­წი­ოს დახ­მა­რე­ბა და თა­ვი­დან იქ­ნეს აცი­ლე­ბუ­ლი ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის შე­დე­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ემო­ცი­უ­რი და ქცე­ვი­თი დარ­ღ­ვე­ვე­ბი. მას­წავ­ლებ­ლებს აქვთ ყვე­ლა­ზე მე­ტი სა­შუ­ა­ლე­ბა, დრო­უ­ლად ამო­იც­ნონ ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის ნიშ­ნე­ბი და პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ი­ტა­ნონ მოს­წავ­ლის პრობ­ლე­მურ ცხოვ­რე­ბა­ში.

N38(752)

ეთანხმებით თუ არა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის პრინციპს?
დიახ
არა
  ხმა მისცა 458 ადამიანმა