გამოდის 1998 წლიდან
რას ფიქრობენ უფროსკლასელები

 

 ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის, ალ­ბათ, სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა, რას ფიქ­რო­ბენ მოს­წავ­ლე­ე­ბი მშობ­ლი­უ­რი სკო­ლის, პე­და­გო­გე­ბის, სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის, ზო­გა­დად, სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის შე­სა­ხებ. ამი­ტო­მაც გა­მოვ­კითხეთ თბი­ლი­სის ოთხი სა­ჯა­რო სკო­ლის 200-მდე მოს­წავ­ლე. გა­მო­კითხ­ვა ანო­ნი­მუ­რი იყო და უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებ­მა გულ­წ­რ­ფე­ლად გა­მო­ხა­ტეს სა­კუ­თა­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. შე­საძ­ლოა ზო­გი რამ გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლად გეჩ­ვე­ნოთ, მაგ­რამ სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას ფიქ­რო­ბენ სწო­რედ ისი­ნი, ვის­თ­ვი­საც არ­სე­ბობს სკო­ლა, იღ­ვ­წი­ან პე­და­გო­გე­ბი, იქ­მ­ნე­ბა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი...
გა­მო­კითხ­ვამ იმ რე­ა­ლო­ბის წი­ნა­შე დაგ­ვა­ყე­ნა, რო­მელ­შიც დღეს ქარ­თუ­ლი სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა დგას. სამ­წუ­ხა­როდ, მოს­წავ­ლე­ე­ბის წე­რი­ლე­ბი­დან ნათ­ლად ჩანს, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში მათ არა­ვინ ეკითხე­ბათ: რა სურთ? რო­გო­რია მა­თი თვა­ლით და­ნა­ხუ­ლი სას­კო­ლო გა­რე­მო, რას ელი­ან მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­გან? სი­ხა­რუ­ლით აღე­ბენ თუ არა სკო­ლის კარს და თუ არა, რა­ტომ? რო­გორ ისა­ხე­ბა მას­წავ­ლებ­ლის გა­რეგ­ნო­ბა, ასა­კი და ხა­სი­ა­თი მათ­ზე? თუ ჰკითხავთ ნე­ბის­მი­ერ მოს­წავ­ლეს — რა­ტომ არ მოს­წონს სკო­ლა? ის გუ­ლახ­დი­ლად ისა­უბ­რებს სკო­ლა­ში შექ­მ­ნილ არა­ჯან­საღ გა­რე­მო­ზე, მო­უწყო­ბელ კლას-კა­ბი­ნე­ტებ­ზე, სა­პირ­ფა­რე­შო­ებ­ში არ­სე­ბულ ჰი­გი­ე­ნუ­რი ნორ­მე­ბის დარ­ღ­ვე­ვა­ზე, სკო­ლის ბუ­ფეტ­ში საკ­ვე­ბის სიძ­ვი­რე­ზე და არა­ე­კო­ლო­გი­ურ პრო­დუქ­ტებ­ზე, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის არაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რო­ბა­სა და უსა­მარ­თ­ლო­ბა­ზე, სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ხა­რის­ხ­ზე და ა.შ. მოს­წავ­ლე­ე­ბი ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ სურთ ჰყავ­დეთ კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი და სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლეს გა­ნაწყობს მის­და­მი ნდო­ბი­თა და პა­ტი­ვის­ცე­მით, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­გან მო­ითხო­ვენ გულ­წ­რ­ფელ ღი­მილს, სიყ­ვა­რულს და მათ­და­მი კე­თილ­გან­წყო­ბას. მა­თი სურ­ვი­ლია, სწავ­ლა გახ­დეს უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო, სა­ხა­ლი­სო, სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი აგე­ბუ­ლი იყოს მოს­წავ­ლის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.
გა­მო­კითხ­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ ისი­ნი დიდ მნიშ­ვნელო­ბას ანი­ჭე­ბენ მას­წავ­ლებ­ლის ასაკს: „მე ის მომ­წონს, იმი­ტომ რომ ძა­ლი­ან თა­ნა­მედ­რო­ვეა“;  დიდ ყუ­რადღე­ბას აქ­ცე­ვენ მთა­ვარს — ადა­მი­ა­ნურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს. მოს­წავ­ლე­თა უმე­ტე­სო­ბა ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნავს: „მას­წავ­ლე­ბე­ლი უნ­და იყოს სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი, მას არ უნ­და ჰყავ­დეს გა­მორ­ჩე­უ­ლე­ბი“. მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მი­ერ მოს­წავ­ლე­ე­ბის გა­მორ­ჩე­ვა, ხში­რად, უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა: „მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჩვენ­თ­ვის სა­მა­გა­ლი­თო უნ­და იყოს“. ხმის აწე­ვა, ყვი­რი­ლი, შე­უ­რაცხ­ყო­ფა, და­მამ­ცი­რე­ბე­ლი გა­მო­ნათ­ქ­ვა­მე­ბი, სარ­კაზ­მი, სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბის და­ჟი­ნე­ბით გა­ტა­ნა, ერ­თი მოს­წავ­ლის მე­ო­რეს­თან შე­და­რე­ბა,

„ოპ­ტი­მა­ლუ­რი გა­მო­სავ­ლის“ ძი­ე­ბა­ში

 


აუტიზ­მის სპექ­ტ­რის აშ­ლი­ლო­ბე­ბი, ჯერ­ჯე­რო­ბით, ბო­ლომ­დე შე­უს­წავ­ლე­ლია მე­დი­ცი­ნა­ში, და­ბა­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბა, არ­სე­ბობს უამ­რა­ვი მი­თი, რო­მე­ლიც ამ და­ა­ვა­დე­ბის გარ­შე­მო ვრცელ­დე­ბა და რო­მელ­საც ხში­რად შეც­დო­მა­ში შეჰ­ყავს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა. თა­ვის­თა­ვად, აუტიზ­მის ცნო­ბა­დო­ბის ამაღ­ლე­ბას­თან ერ­თად, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია და­ვან­გ­რი­ოთ მი­თე­ბი, რო­მე­ლიც აუტიზ­მის გარ­შე­მო არ­სე­ბობს, რად­გან თა­ვი­დან ავი­ცი­ლოთ არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის შე­საძ­ლო შე­დე­გე­ბი, რო­მე­ლიც ხში­რად უფ­რო სა­ზი­ა­ნოა, ვიდ­რე ინ­ფორ­მა­ცი­ის უქონ­ლო­ბა.
აუტის­ტუ­რი სპექ­ტ­რის აშ­ლი­ლო­ბის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი მი­თე­ბი­სა და რე­ა­ლო­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მენ­ტა­ლუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის ცენ­ტ­რის ბავ­შ­ვ­თა ფსი­ქი­ატ­რი და ნევ­რო­ლო­გი მე­დეა ზი­რა­ქაშ­ვი­ლი:

მა­ჩაბ­ლის უც­ნო­ბი ფო­ტო­არ­ქი­ვი

 

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ­მა ბიბ­ლი­ო­თე­კამ, ცო­ტა ხნის წინ, ძალ­ზე ძვირ­ფა­სი სა­ჩუ­ქა­რი მი­ი­ღო, ქარ­თ­ვე­ლი მწერ­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წის, მთარ­გ­მ­ნე­ლის, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის დღემ­დე უც­ნო­ბი ფო­ტო­კო­ლექ­ცია.
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ 2008 წლის ომის დროს, ცხინ­ვა­ლის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ თა­მა­რა­შენ­ში მოქ­მე­დი, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის სახლ-მუ­ზე­უ­მი სა­ბო­ლო­ოდ გა­ნად­გურ­და. სწო­რედ ამ მუ­ზე­უ­მის და­მა­არ­სებ­ლი­სა და პირ­ვე­ლი დი­რექ­ტო­რის, ვა­სილ ნამ­შუ­რი­ძის შვი­ლიშ­ვილ­მა, ზვი­ად გო­გო­რიშ­ვილ­მა, ბა­ბუ­ის მი­ერ შეგ­რო­ვე­ბუ­ლი და გა­დარ­ჩე­ნი­ლი, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის ოჯა­ხი­სა და მა­ჩაბ­ლე­ბის საგ­ვა­რე­უ­ლოს ორი­გი­ნა­ლი, ბევ­რის­თ­ვის უც­ნო­ბი ის­ტო­რი­უ­ლი ფო­ტო­არ­ქი­ვი, ბა­ბუ­ის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ, მის სახ­ლ­ში იპო­ვა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას სა­ჩუქ­რად გა­დას­ცა.

N15(769)

ეთანხმებით თუ არა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის თანახმად მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის პრინციპს?
დიახ
არა
  ხმა მისცა 527 ადამიანმა