გამოდის 1998 წლიდან
სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვა და­იწყო ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან, I-დან VI კლა­სის ჩათ­ვ­ლით, მოს­წავ­ლე­ე­ბი ახა­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბით ის­წავ­ლი­ან. ამ­ჟა­მად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო, დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის ახა­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე მოთხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის შერ­ჩე­ვის, ანუ გრი­ფი­რე­ბის პრო­ცესს ახორ­ცი­ე­ლებს. წელს პირ­ვე­ლად, სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის მა­კე­ტი ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რ­ცე­ში გან­თავ­ს­დ­და და ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს, 20 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს, სა­კუ­თა­რი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, შე­ნიშ­ვ­ნე­ბი გა­აც­ნოს რო­გორც სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის შე­სარ­ჩე­ვი კო­მი­სი­ის წევ­რებს, ასე­ვე ავ­ტო­რებს. სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბი შეც­ვ­ლი­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა

 


გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო და შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი აგ­რ­ძე­ლე­ბენ გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბის მო­დელ­ში შე­საძ­ლო ცვლი­ლე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბას. დღე­ი­სათ­ვის, და­ზუს­ტე­ბუ­ლია 2017-2018 წლის­თ­ვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი. გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 2017-2018 სას­წავ­ლო წლის ბო­ლოს, სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბი შეც­ვ­ლი­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა —ტეს­ტი­რე­ბის დას­რუ­ლე­ბი­სას მოს­წავ­ლე ეკ­რან­ზე და­ი­ნა­ხავს არა ქუ­ლას, არა­მედ

ავტორიზაციას შეწირული უნივერსიტეტების შეუსრულებელი მისია

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნახ­ლ­და უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი. 2018 წელს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებს, ევ­რო­პის უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სტან­დარ­ტებ­სა და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პებ­თან (ESG — 2015) თავ­სე­ბა­დი, ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბით მო­უ­წევთ ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის გავ­ლა. დღეს­დღე­ო­ბით სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 72 უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს.

9(803)N