გამოდის 1998 წლიდან
2016-11-17
რო­ცა სტიგ­მა გა­ნა­ჩე­ნია წავ­შა­ლოთ ხა­ზი ჩვენ­სა და მათ შო­რის


ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 

რამ­დე­ნად არი­ან და­ცუ­ლი შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი სტიგ­მი­სა და დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ი­სა­გან სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში? — ამ თე­მა­ზე ფრონ­ტ­ლა­ინ­ში დის­კუ­სია გა­ი­მარ­თა. ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი სტიგ­მე­ბი­სა და მა­თი გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო­საკ­ვ­ლე­ვად, სო­ცი­ა­ლუ­რი კვლე­ვი­სა და ანა­ლი­ზის ინ­ს­ტი­ტუტ­მა, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის და­ფი­ნან­სე­ბით, წელს, თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვა ჩა­ა­ტა­რა. გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი იყო თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვის ისე­თი მე­თო­დე­ბი რო­გო­რი­ცაა  ფო­კუს­ჯ­გუ­ფე­ბი და ჩაღ­რ­მა­ვე­ბუ­ლი ექ­ს­პერ­ტუ­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი.
ჩა­ტარ­და სა­მი ექ­პერ­ტუ­ლი ინ­ტერ­ვიუ და15 ფო­კუს­ჯ­გუ­ფი სხვა­დას­ხ­ვა სა­მიზ­ნე ჯგუ­ფებ­თან — შშმ ბავ­შ­ვებ­თან, მათ მშობ­ლებ­თან, პე­და­გო­გებ­თან, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან, სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ფე­სი­ის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­თან და ა.შ. 
იუნი­სე­ფის მხარ­და­ჭე­რით  გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ­მა კვლე­ვამ გა­მო­ავ­ლი­ნა, რომ ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში საკ­მა­ოდ დი­დია იმ სტიგ­მა­თა ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, რო­მე­ლიც შშმ ბავ­შ­ვებს მი­ე­წე­რე­ბათ:
v  შშმ ბავშვს არ შე­უძ­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის სა­სარ­გებ­ლო საქ­მის კე­თე­ბა;
v  შშმ ბავ­შ­ვი სა­ში­შია სხვა ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის (მას შე­უძ­ლია ფი­ზი­კუ­რი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს და­ნარ­ჩე­ნებს);
v  შშმ ბავ­შ­ვ­თან თა­ნა­არ­სე­ბო­ბა, თა­ნაცხოვ­რე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ბავ­შ­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას აფერ­ხებს;
v  შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­დამ­დე­ბია და შშმ ბავ­შ­ვ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია თა­ვი­დან უნ­და აირი­დოთ;
v  მას არ შე­უძ­ლია  სა­კუ­თა­რი თა­ვის მოვ­ლა;
v  არ შე­უძ­ლია გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის და­მო­უ­კი­დებ­ლად მი­ღე­ბა;
v  შშმ ბავ­შ­ვე­ბი  შე­იძ­ლე­ბა იყ­ვ­ნენ მხო­ლოდ სარ­გებ­ლის მიმ­ღებ­ნი სა­ხელ­მ­წი­ფოს­გან, მათ­ზე უნ­და იზ­რუ­ნო და მო­უ­ა­რო, თა­ვად კი არ შე­უძ­ლი­ათ იყ­ვ­ნენ მზრუნ­ვე­ლე­ბი სხვის მი­მართ;
v  მათ არ შე­უძ­ლი­ათ სო­ცი­ა­ლუ­რი სი­კე­თე­ე­ბი შექ­მ­ნან სხვის­თ­ვის; 
v  შშმ ბავშვს არ შე­უძ­ლია სწავ­ლა, მე­ცა­დი­ნე­ო­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, ის სკო­ლა­ში არ უნ­და და­დი­ო­დეს;
v  შშმ ბავშვს არ სჭირ­დე­ბა სა­ჯა­რო სივ­რ­ცე­ში და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­და­ად­გი­ლე­ბა;
v  ის ძა­ლი­ან და­ბალ სო­ცი­ა­ლურ ფე­ნას მი­ე­კუთ­ვ­ნე­ბა და გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლი ოჯა­ხის წევ­რია;
 v  შშმ პირს არ შე­უძ­ლია და არ უნ­და მარ­თოს მან­ქა­ნა;
v  ის წი­ნაპ­რე­ბის ან მი­სი მშობ­ლე­ბის მი­ერ ჩა­დე­ნი­ლი ცოდ­ვე­ბის შე­დე­გია;
v  შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გე­ნე­ტი­კუ­რი მო­ცე­მუ­ლო­ბაა, რო­მე­ლიც თა­ო­ბა­თა ცვლა­ში მე­ორ­დე­ბა;
v  შშმ ბავ­შ­ვი უშ­ნოა და ა.შ. 
„ეს არის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე უფ­რო მე­ტად გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი სტიგ­მე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი. რად­გან თი­თო­ე­უ­ლი სტიგ­მის გავ­რ­ცე­ლე­ბის მას­შ­ტა­ბი და სო­ცი­ა­ლუ­რი წო­ნა­დო­ბა თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვით არ იზო­მე­ბა (ეს რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი კვლე­ვის ფუნ­ქ­ციაა), არ შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რამ­დე­ნად მას­შ­ტა­ბუ­რი და გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლია თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი და არის თუ არა მე­ინ­ს­ტ­რი­მუ­ლი, მაგ­რამ ამ ტი­პის სტიგ­მე­ბი რომ არ­სე­ბობს, კვლე­ვით გა­მოვ­ლინ­და.“  — აღ­ნიშ­ნა სო­ცი­ო­ლოგ­მა, იაგო კაჭ­კა­ჭიშ­ვილ­მა.
იუნი­სე­ფის მი­ერ­ვე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი კვლე­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე ირ­კ­ვე­ვა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში  სა­ზო­გა­დო­ე­ბის 40 პრო­ცენტს აქვს სტიგ­მა შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ. რაც შე­ე­ხე­ბა იმ გან­წყო­ბებ­სა და და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბებს, რო­მელ­საც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თით­ქ­მის ნა­ხე­ვა­რი ავ­ლენს შშმ პი­რე­ბის მი­მართ, თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვის შე­დე­გად, ძი­რი­თა­დად, გა­მო­იკ­ვე­თა სა­მი ტი­პი. პირ­ვე­ლი და ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლია ნე­გა­ტი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა  ან გა­უცხო­ე­ბა, რაც უმე­ტე­სად შშმ ბავ­შ­ვე­ბის მი­მართ აგ­რე­სი­ულ ქმე­დე­ბა­ში ვლინ­დე­ბა; მე­ო­რე — შე­ცო­დე­ბა ან სიბ­რა­ლუ­ლი და მე­სა­მე — პო­ზი­ტი­უ­რი დის­კ­რი­მი­ნა­ცია, რაც ასე­თი ბავ­შ­ვე­ბის მი­მართ გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი ზრუნ­ვით გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა.
იმ ოთხ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ა­თა შო­რის, რო­მე­ლიც გან­სა­კუთ­რე­ბით წა­ა­ხა­ლი­სებს ბავ­შ­ვ­თა სტიგ­მა­ტი­ზა­ცი­ას, და­სა­ხელ­და: სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი (სკო­ლე­ბი და სა­ბავ­შ­ვო ბა­ღე­ბი), სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ოჯა­ხი  და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი, სა­ჯა­რო სივ­რ­ცე. თუ რა არის თი­თო­ე­ულ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ა­ში წამ­ყ­ვა­ნი ტრენ­დი სტიგ­მა­ტი­ზა­ცი­ი­სათ­ვის, ამის შე­სა­ხებ იაგო კაჭ­კა­ჭიშ­ვილ­მა ისა­უბ­რა: „სკო­ლებ­ში წამ­ყ­ვა­ნია პო­ზი­ტი­უ­რი დის­კ­რი­მი­ნა­ცია. აქ, ძი­რი­თა­დად, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ისე­თია, რომ შშმ ბავ­შ­ვე­ბი უუნა­რო­ე­ბი და სა­ცო­და­ვე­ბი არი­ან, სა­ცო­და­ვის წა­ხა­ლი­სე­ბა კი მა­ღა­ლი ნიშ­ნე­ბის და­წე­რით გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა (იმ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც, თუ­კი არ ეკუთ­ვ­ნით). იმის გა­მო, რომ შშმ პი­რე­ბი არი­ან, არ უნ­და მოს­თხო­ვო გაკ­ვე­თი­ლის ცოდ­ნა, უნ­და ჩა­ა­ყე­ნო სა­ცო­დავ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, მო­ე­ფე­რო, სიბ­რა­ლუ­ლის გა­მო­სა­ხა­ტა­ვად და სხვაც ატი­რო — ასე­თი გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი მზურ­ნ­ვე­ლო­ბაა ის ძი­რი­თა­დი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ვლინ­დე­ბა და ეს არის  სწო­რედ პო­ზი­ტი­უ­რი დის­კ­რი­მი­ნა­ცია.
რაც შე­ე­ხე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს, აქ, ძი­რი­თა­დად, სტიგ­მა­ტი­ზა­ცია  უკავ­შირ­დე­ბა ასე­თი ბავ­შ­ვე­ბის, რო­გორც პა­ცი­ენ­ტე­ბის, მომ­სა­ხუ­რე­ბის არი­დე­ბას ან  შიშს. ეს, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, გა­მოწ­ვე­უ­ლია სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლის და­ბა­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ით, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ მათ არ აქვთ სა­თა­ნა­დო ცოდ­ნა, რო­გორ უმ­კურ­ნა­ლონ პი­რებს, არ იცი­ან,  რა მიდ­გო­მე­ბი არ­სე­ბობს სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ში ასე­თი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მი­მართ. ექი­მე­ბი, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, ცდი­ლო­ბენ თა­ვი აარი­დონ და სხვას გა­და­ა­ბა­რონ შშმ პა­ცი­ენ­ტი, რად­გან ეში­ნი­ათ, სა­მე­დი­ცი­ნო ჩა­რე­ვამ სირ­თუ­ლე­ე­ბი არ გა­მო­იწ­ვი­ოს და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბას ამ­ჯო­ბი­ნე­ბენ. სამ­წუ­ხა­როა, რომ  ოჯახ­ზე სტიგ­მის გა­და­ცე­მა სწო­რედ სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლი­დან ხდე­ბა.
ოჯახ­ში კი სტიგ­მა­ტი­ზა­ცია, ძი­რი­თა­დად, იმით გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა, რომ ოჯა­ხის წევ­რებს, შშმ ბავ­შ­ვის მი­მართ, მიღ­წე­ვის და­ბა­ლი მო­ლო­დი­ნე­ბი აქვთ, რად­გან მი­აჩ­ნი­ათ, რომ შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მო, ეს ბავ­შ­ვე­ბი გარ­კ­ვე­უ­ლი ცოდ­ნი­სა და უნარ-ჩვე­ვე­ბის  ათ­ვი­სე­ბას ან გარ­კ­ვე­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბას (ოჯახ­ში ან ოჯახს გა­რეთ) ვერ მო­ა­ხერ­ხე­ბენ. ეს შე­იძ­ლე­ბა დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბად მი­ვიჩ­ნი­ოთ სა­კუ­თა­რი შვი­ლის  შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­სად­მი, ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის  მო­დი­ფი­კა­ცი­ის ან გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მართ. მათ­გან რომ გან­სა­კუთ­რე­ბულ შე­დე­გებს, უფ­რო სწო­რად, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ბავ­შ­ვის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ შე­დე­გებს არ  ელი­ან, ამას მიღ­წე­ვის  და­ბა­ლი მო­ლო­დი­ნი უნ­და და­ვარ­ქ­ვათ.“
კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, სტიგ­მა­ტი­ზა­ცი­ის გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზე­ბის დაჯ­გუ­ფე­ბა სამ კა­ტე­გო­რი­ად შე­იძ­ლე­ბა —  ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რი, კულ­ტუ­რუ­ლი და სო­ცი­ა­ლუ­რი. სტიგ­მა­ტი­ზა­ცი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ურ ფაქ­ტო­რებს ბა­ტო­ნი იაგო საბ­ჭო­თა სეგ­რე­გა­ცი­უ­ლი ფორ­მა­ტის ინერ­ცი­ად მი­იჩ­ნევს: „მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დროს შშმ პი­რე­ბი (რო­გორც ბავ­შ­ვე­ბი, ისე ზრდას­რუ­ლე­ბი) დე­ვი­ა­ცი­ურ ჯგუ­ფად გა­ნი­ხი­ლე­ბოდ­ნენ და  მა­თი კონ­სერ­ვა­ცია ხდე­ბო­და — სპე­ცი­ა­ლურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში გან­თავ­სე­ბა. მათ მი­მართ ასე­თი მიდ­გო­მა იყო: უნ­და ჩა­მო­ვა­შო­როთ ოჯახს, რა­თა მშობ­ლებს ხე­ლი არ შე­ვუ­შა­ლოთ საბ­ჭო­თა კე­თილ­დღე­ო­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა­სა და აღ­მ­შე­ნებ­ლო­ბა­ში, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის სი­კე­თის შექ­მ­ნა­ში. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­გან მთლი­ა­ნად გა­რი­ყუ­ლი და გა­და­მა­ლუ­ლი ჯგუ­ფი სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ის პრო­ცეს­ში არ იყო ჩარ­თუ­ლი, რო­გორც ერთ-ერ­თი აქ­ტო­რი.
მე­ო­რე ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რი ფაქ­ტო­რია პრო­ფე­სი­უ­ლი ჯგუ­ფე­ბი: მას­წავ­ლებ­ლე­ბი და პირ­ვე­ლა­დი ჯან­დაც­ვის ექი­მე­ბი,  მა­თი არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი ცოდ­ნა შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შე­სა­ხებ და მი­სი მარ­თ­ვის და­ბა­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცია. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ურ მი­ზეზს მი­ე­კუთ­ვ­ნე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი სერ­ვი­სე­ბის სიმ­წი­რე იმ ოჯა­ხე­ბის­თ­ვის, სა­დაც შშმ ბავ­შ­ვე­ბი ცხოვ­რო­ბენ; ასე­ვე სკო­ლებ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი­სა და სპეც­პე­და­გო­გე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა ან მა­თი და­ბა­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცია. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა და­ი­ნერ­გა და, სა­პი­ლო­ტე ეტა­პი­დან, უკ­ვე სა­ყო­ველ­თაო რე­ჟიმ­ზე გა­და­ი­ნაც­ვ­ლა. სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო დო­ნე­ზე, ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი არ­სე­ბობს, მაგ­რამ ფორ­მა­ლუ­რად. მარ­თა­ლია, სკო­ლას უფ­ლე­ბა არ აქვს შშმ მოს­წავ­ლის სკო­ლა­ში მი­ი­ღე­ბა­ზე უარი თქვას, მაგ­რამ,  უმე­ტეს­წი­ლად, მას  ვერ სთა­ვა­ზობს შე­სა­ბა­მის სერ­ვი­სებს, ცხა­დია, ეს არის გა­მო­შიგ­ნუ­ლი ფორ­მა­ლო­ბა. სპეც­პე­და­გო­გებს, რო­გორც წე­სი, აკ­ლი­ათ კვა­ლი­ფი­კა­ცია, ზოგ სკო­ლას საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის პე­და­გო­გი არ ჰყავს ან  სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი არ არის მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად შშმ მოს­წავ­ლე­ზე მორ­გე­ბუ­ლი. ამას ჩვენ მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სხვა კვლე­ვე­ბიც ადას­ტუ­რებს.
კი­დევ ერ­თი ფაქ­ტო­რი გახ­ლავთ მო­უწყო­ბე­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რა. ეს პრობ­ლე­მა სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ნა­წილ­ში ჯერ კი­დევ არ­სე­ბობს, ნა­წილ­ში გარ­კ­ვე­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­და­იდ­გა. რო­გორც ჩანს, ეს ცო­ტაა და ჩვენ კვლავ ვერ ვხე­დავთ შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პი­რებს სა­ჯა­რო სივ­რ­ცე­ებ­ში, ქუ­ჩებ­ში, და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში და ა.შ. მა­თი ად­გი­ლი ჯერ კი­დევ სახ­ლია, რო­გორც ცი­ხის ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა.“
სტიგ­მა­ტი­ზა­ცი­ის კულ­ტუ­რული მი­ზე­ზებიდან, სო­ცი­ო­ლო­გი, პირ­ველ რიგ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არ­სე­ბულ აღ­ზ­რ­დის კულ­ტუ­რას ასა­ხე­ლებს, რო­მე­ლიც უფ­რო მე­ტად შეზღუდ­ვებ­ზეა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი, ვიდ­რე ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა­ზე — ბავშვს, პირ­ველ რიგ­ში, იმას ვას­წავ­ლით, რა არ უნ­და გა­ა­კე­თოს და არა იმას, რი­სი გა­კე­თე­ბა შე­უძ­ლია. სტიგ­მა­ტი­ზა­ცი­ის კულ­ტუ­რულ ფაქ­ტო­რებ­ში, ასე­ვე, გა­ნი­ხი­ლე­ბა მშო­ბელ­თა გარ­კ­ვე­უ­ლი ნა­წი­ლის მიდ­გო­მა, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, ასე­თი შვი­ლი მხო­ლოდ ზრუნ­ვის და მოვ­ლის ობი­ექ­ტია, რო­მელ­საც და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­დაწ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბაც კი არ შე­უძ­ლია, არა­თუ სა­კუ­თარ თავ­ზე ან სხვა­ზე ზრუნ­ვა. „სწო­რედ ასე­თი მიდ­გო­მის გა­მო, ბავ­შ­ვი მშო­ბელ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით დე­და­ზე, ბევ­რად დიდ­ხანს არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ვიდ­რე ამის სა­ჭი­რო­ე­ბაა. ამი­ტო­მაც ბავ­შ­ვე­ბი ხდე­ბი­ან ასო­ცი­ა­ლუ­რე­ბი და მა­თი არ­სე­ბო­ბა მხო­ლოდ სხვა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი“ — ამ­ბობს ბა­ტო­ნი იაგო. ის კულ­ტუ­რულ მი­ზეზს მი­ა­კუთ­ვ­ნებს შშმ ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ გა­უცხო­ვე­ბა­საც, რო­ცა ადა­მი­ა­ნე­ბი ფიქ­რო­ბენ, რომ შშმ ბავ­შ­ვ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­ში­შია და რომ შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­დამ­დე­ბია.
რაც შე­ე­ხე­ბა  სტიგ­მა­ტი­ზა­ცი­ის სო­ცი­ა­ლურ მი­ზე­ზებს, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უმ­თავ­რე­სი შშმ ბავ­შ­ვ­თა სა­კითხე­ბი­სა და პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის და­ბა­ლი ცნო­ბა­დო­ბაა. სამ­წუ­ხა­როდ, და­ბა­ლი ცნო­ბი­ე­რე­ბა ვლინ­დე­ბა არა მხო­ლოდ რი­გით მო­ქა­ლე­ქე­ებ­ში, არა­მედ თა­ვად შშმ ბავ­შ­ვე­ბის ოჯა­ხის წევ­რებ­შიც. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრობ­ლე­მაა, რად­გა­ნაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სწო­რედ ის იწ­ვევს იმ არას­წორ ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ცი­ებ­სა და წარ­მოდ­გე­ნებს შშმ ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ულ აზ­როვ­ნე­ბად მი­ვიჩ­ნი­ოთ —  მათ ში­შით უყუ­რე­ბენ და ფიქ­რო­ბენ, რომ თა­ვი­სუ­ფა­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ უნ­და მი­ე­ცეთ. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შე­სა­ხებ არ­სე­ბუ­ლი მა­ხინ­ჯი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი, თა­ვის­თა­ვად, სო­ცი­ა­ლურ დო­ნე­ზეც აისა­ხე­ბა და სამ­წუ­ხა­როდ, დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ულ ფორ­მე­ბა­დაც ვლინ­დე­ბა.   
დის­კუ­სი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ შშმ ბავ­შ­ვ­თა მშობ­ლე­ბი: ლია ტა­ბა­ტა­ძე და თა­მუ­ნა იარა­ჯუ­ლი, რომ­ლებ­მაც ამ პრობ­ლე­მას­თან პი­რის­პირ აღ­მო­ჩე­ნის შემ­დეგ, შვი­ლე­ბის და­სა­ცა­ვად და­იწყეს  ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი სტიგ­მე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ ბრძო­ლა — მოძ­რა­ო­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბის­თ­ვის. სა­კუ­თარ მა­გა­ლით­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, მათ იმ რთულ რე­ა­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რეს, რო­მელ­შიც  შვი­ლებ­თან ერ­თად, ყო­ველ­დღი­უ­რი ბრძო­ლა უწევთ ყო­ველ ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებ­თან გა­სამ­კ­ლა­ვებ­ლად. 
 ლია ტა­ბა­ტა­ძე: „შშმ პირ­თა და მათ მშო­ბელ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ქსე­ლი — მოძ­რა­ო­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბის­თ­ვის“:  „სტიგ­მას­თან შე­ხე­ბა, რო­გორც შშმ ბავ­შ­ვის მშო­ბელს, ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში მაქვს. პრინ­ციპ­ში, ჩე­მი მას­თან შე­ხე­ბა იმ წა­მი­დან და­იწყო, რო­ცა ბავ­შ­ვი გაჩ­ნ­და. გარ­შე­მო შექ­მ­ნილ­მა აჟი­ო­ტაჟ­მა მა­შინ­ვე გა­მო­იწ­ვია ჩემ­ში უარ­ყო­ფი­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, პირ­ველ რიგ­ში, სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლი­სად­მი. დე­დას სხვაგ­ვა­რად უნ­და მი­ა­წო­დონ ინ­ფორ­მა­ცია შვი­ლის დი­აგ­ნო­ზის შე­სა­ხებ და არა ისე, რო­გორც ეს ჩემ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მოხ­და. სამ­წუ­ხა­როდ, ახ­ლაც ასე ხდე­ბა. სა­უ­კე­თე­სო შემ­თხ­ვე­ვაა, თუ არა­ვინ გირ­ჩევს,  რომ ბავ­შ­ვი სამ­შო­ბი­ა­რო­ში და­ტო­ვო. მო­ლოც­ვით კი არა­ვინ გი­ლო­ცავს მის და­ბა­დე­ბას. აუცი­ლებ­ლად ნე­გა­ტი­ურ კონ­ტექ­ს­ტ­ში გეძ­ლე­ვა ინ­ფორ­მა­ცია მი­სი ამ­ქ­ვეყ­ნად მოვ­ლი­ნე­ბის შე­სა­ხებ, ტექ­ს­ტით: „ეს რა სა­ში­ნე­ლე­ბა და­გე­მარ­თა!“.  სწო­რი მიდ­გო­მა აქე­დან უნ­და და­იწყოს და ამა­ზე აუცი­ლებ­ლად ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რომ უნ­და იმუ­შა­ოს.  რა თქმა უნ­და, ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ასე­თი ბავშ­ვის გა­ჩე­ნას მოჰ­ყ­ვე­ბა სტრე­სი, მაგ­რამ არა ისე­თი, რო­გორც ჩვენს რე­ა­ლო­ბა­შია —  ხარ  გა­მო­უ­ვალ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მშო­ბე­ლი და ეს, თით­ქოს, და­სას­რუ­ლია. პი­რა­დად მეც შე­ვე­ცა­დე, შე­მე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა სიმ­შ­ვი­დე, მაგ­რამ ექი­მე­ბის მხრი­დან იმ­დენ არაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რო­ბას შე­ვე­ჩე­ხე, რომ ეს  რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნ­და. ბავ­შ­ვის ზრდას­თან ერ­თად ეს პრობ­ლე­მა კი­დევ უფ­რო გა­მო­იკ­ვე­თა, რად­გა­ნაც მათ, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, არ იცი­ან და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მარ­თ­ვა.
ჩე­მი პირ­ვე­ლი პრო­ტეს­ტიც სწო­რედ სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლი­დან წა­მო­სულ სტიგ­მას­თან შე­ჯა­ხე­ბამ გა­მო­იწ­ვია და ასე მოვ­დი­ვარ დღემ­დე, ჩე­მი გო­გო­ნა უკ­ვე 6 წლი­საა. ჩა­ვე­ბი სტიგ­მას­თან ბრძო­ლის ფერ­ხულ­ში და მი­ხა­რია, რომ, ამ ხნის გან­მა­ვა­ლო­ბა­ში, ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ გა­ვა­კე­თეთ მე და ბევ­რ­მა ჩემს მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყოფ­მა მშო­ბელ­მა. ჩვენ ერ­თ­მა­ნე­თი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მეშ­ვე­ო­ბით ვი­პო­ვეთ. მას შემ­დეგ ერ­თ­მა­ნეთს ვაძ­ლი­ე­რებთ და ვაწ­ვ­დით ინფო­რ­მა­ცი­ას და­ნარ­ჩე­ნებს.
 და­ვიწყეთ მუ­შა­ო­ბა იმა­ზე, რომ სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალს ჰქონ­დეს ინ­ფორ­მა­ცია — რა ასაკ­ში რა ჩა­რე­ვაა მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი.  გა­ვა­კე­თეთ გა­იდ­ლა­ი­ნი, რო­მე­ლიც ძლივს და­ვამ­ტ­კი­ცე­ბი­ნეთ ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს. რად­გან მშო­ბელ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცია ვართ, არა­სე­რი­ო­ზუ­ლად აღ­გ­ვიქ­ვამ­დ­ნენ. დიდ­ხანს ვიბ­რ­ძო­ლეთ ამის­თ­ვის, პრო­ცეს­ში სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, კვლ­ევებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი კომ­პე­ტენ­ტუ­რი დას­კ­ვ­ნე­ბით, ჩავ­რ­თეთ, რომ დაგ­ვემ­ტ­კი­ცე­ბი­ნა ჩვე­ნი მოთხოვ­ნის სის­წო­რე. რაც მთა­ვა­რია, გა­იდ­ლა­ი­ნი და­ამ­ტ­კი­ცეს. ახ­ლა იმა­ზე გვი­წევს ბრძო­ლა, რომ გამ­ზა­დე­ბუ­ლი პრო­ტო­კო­ლი გა­მო­ი­ყე­ნონ. ესეც პრობ­ლე­მაა — სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალ­მა არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია სა­ჭი­რო დროს და სა­ჭი­რო ად­გი­ლას გა­მო­ი­ყე­ნოს. არა­და, ყვე­ლა­ფე­რი, თა­ვის­თა­ვად უნ­და ხდე­ბო­დეს. თუ­კი  ვინ­მეს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მ­ზე აქვს პრე­ტენ­ზია, ის აუცი­ლებ­ლად მუდ­მი­ვად უნ­და ვი­თარ­დე­ბო­დეს. ეს, რაც შე­ე­ხე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალს, მაგ­რამ აღ­მოჩ­ნ­და, რომ თურ­მე იგი­ვე პრობ­ლე­მე­ბია ბაღ­შიც, სკო­ლა­შიც, ქუ­ჩა­შიც და ყო­ველ ნა­ბიჯ­ზე, სა­დაც შშმ ბავშვს უწევს ყოფ­ნა.“
თა­მუ­ნა იარა­ჯუ­ლი — „სა­ერ­თა­შო­რი­სო დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ცენ­ტ­რი“: „სექ­ტემ­ბ­რი­დან და­იწყო ჩემ­მა შვილ­მა სკო­ლა­ში სი­ა­რუ­ლი და, თა­ვის­თა­ვად, სკო­ლა­ში არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებს მა­შინ შე­ვე­ჯა­ხე. გა­და­მე­ტე­ბის გა­რე­შე გეტყ­ვით, მას შემ­დეგ, რაც ჩემს შვილს დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა სამ­ყა­რო­ში ვცხოვ­რობ. მარ­ტო ჩე­მი შვი­ლი კი არა,  მეც გა­რი­ყუ­ლი აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­გან. ნა­წი­ლის­გან სიბ­რა­ლულს ვგრძნობ, ნა­წი­ლის­გან — მი­უ­ღებ­ლო­ბას და აგ­რე­სი­ას. თუმ­ცა, დღეს, შე­და­რე­ბით უკე­თე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბაა, ისიც ჩვე­ნი დამ­სა­ხუ­რე­ბით. სტიგ­მას ვაწყ­დე­ბით ტრან­ს­პორ­ტ­ში, სკო­ლა­ში, ქუ­ჩა­ში, ყო­ველ ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე, სა­დაც გვი­წევს ყოფ­ნა. ჩე­მი შვი­ლი არა­ერ­თხელ გახ­და დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის მსხვერ­პ­ლი. მაგ­რამ, რო­ცა ამას სა­ჯა­როდ ვახ­მო­ვა­ნებ,  არ სჯე­რათ. მა­გა­ლი­თად, რო­ცა ვყვე­ბით ტრან­ს­პორ­ტ­ში მომ­ხ­და­რი შემ­თხ­ვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­საც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან აწყ­დე­ბი­ან  შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი, ამას ან სიბ­რა­ლუ­ლი მოჰ­ყ­ვე­ბა ან სა­ში­ნე­ლი აგ­რე­სია: „შე­ნი შვი­ლი თუ გი­ჟია, სახ­ლ­ში დას­ვი!“  სა­ში­ნე­ლი ფაქ­ტის მომ­ს­წ­რე გავ­ხ­დი სკო­ლა­ში,  რო­ცა ჩემს შვილს პე­და­გოგ­თა 80 პრო­ცენ­ტი და­უ­პი­რის­პირ­და. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მშვი­დად ვცდი­ლობ­დი გა­მერ­კ­ვია, რა შე­ემ­თხ­ვა მას, პე­და­გო­გე­ბის მხრი­დან სა­პა­სუ­ხოდ ისე­თი აგ­რე­სია წა­მო­ვი­და, ვერც კი წარ­მო­იდ­გენთ. ჩემ­მა შვილ­მა ხომ უნ­და გა­აგ­რ­ძე­ლოს ამ ქვე­ყა­ნა­ში ცხოვ­რე­ბა? ვფიქ­რობ, დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ა­ზე მე­ტია, რა­საც მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ამ­ბობ­დ­ნენ: „გი­ჟია“, „არ ვი­ცო­დით, რომ ასე­თი იყო“, „ეს რომ გვცოდ­ნო­და, არ მი­ვი­ღებ­დით სკო­ლა­ში“ და ა.შ. აუტიზ­მის სპექ­ტ­რის მქო­ნე ბავშვს ხში­რად გა­რეგ­ნუ­ლად არ ეტყო­ბა დი­აგ­ნო­ზი, მაგ­რამ რო­ცა ეს მათ ქცე­ვა­ში ვლინ­დე­ბა, გარ­შე­მომ­ყო­ფე­ბი უზ­რ­დე­ლად მი­იჩ­ნე­ვენ ან, სამ­წუ­ხა­როდ, ისეთ  შე­ფა­სე­ბებს აძ­ლე­ვენ, რო­გო­რიც ჩემს შვილს მის­ცეს. ვფიქ­რობ, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა არ არის მზად, მი­ი­ღოს ისი­ნი სრულ­ფა­სო­ვან წევ­რად.“
რა უნ­და გა­კეთ­დეს, რომ ამ მო­ცე­მუ­ლო­ბით ეფექ­ტი­ან შე­დეგ­ზე გა­ვი­დეთ? — ამ კითხ­ვას ანა არ­გა­ნაშ­ვი­ლის („პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბი­სათ­ვის“ წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი) საკ­მა­ოდ ემო­ცი­უ­რი პა­სუ­ხი მოჰ­ყ­ვა: „მარ­თა­ლია, კა­ნო­ნი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის წი­ნა­აღ­მ­დეგ მი­ვი­ღეთ, მაგ­რამ  მა­ინც არა­ფე­რი იც­ვ­ლე­ბა. რო­ცა ადა­მი­ა­ნის და­ცინ­ვა, გა­რიყ­ვა სირ­ცხ­ვი­ლი და მი­უ­ღე­ბე­ლი ქცე­ვა არ არის, რო­ცა თავ­ზა­რი არ გვე­ცე­მა, ჩვენ თვალ­წინ რომ აგ­დე­ბენ ბავშვს ავ­ტო­ბუ­სი­დან იმის გა­მო, რომ შშმ პი­რია, მარ­თ­ლა ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი გვაქვს, მე­ტიც, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გვაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი შეზღუ­დუ­ლი.“ 
მი­სი აზ­რით, სტიგ­მის ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო ფორ­მა და­სა­ხელ­და, რო­მე­ლიც კვლე­ვის შე­დე­გად გა­მოვ­ლინ­და, მაგ­რამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გა­ცი­ლე­ბით მე­ტია გა­მოვ­ლე­ნი­ლი. „ვფიქ­რობ, ვიდ­რე სტიგ­მად ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა, მა­ნამ­დე უნ­და და­ვიწყოთ სტე­რე­ო­ტი­პე­ბი­სა და არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­მოვ­ლე­ნა და მხი­ლე­ბა. ჩვენ, სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ, უნ­და ვა­წარ­მო­ოთ კამ­პა­ნია არას­წო­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად. ახ­ლა რა­საც ვლა­პა­რა­კობ, ესეც ხომ არ არის სტიგ­მა?  ამა­ზეც ვი­ფიქ­როთ, თუ არას­წო­რია, რა­საც ვამ­ბობ, უნ­და შე­მის­წო­როთ. მერ­წ­მუ­ნეთ, ასე­თი მიდ­გო­მით თა­ვი­დან ავი­შო­რებთ ძა­ლი­ან ბევ­რი სტე­რე­ო­ტი­პის სტიგ­მად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას და შემ­დეგ მის გავ­რ­ცე­ლე­ბას. უვ­ნე­ბე­ლი სტიგ­მა არ არ­სე­ბობს, ის ბევ­რად უფ­რო მავ­ნეა, ვიდ­რე აღ­ქ­მუ­ლია. მათ უკან იკითხე­ბა ქვე­ტექ­ს­ტი: „ის საწყა­ლია და რად­გან საწყა­ლია, მას უნ­და შე­ეზღუ­დოს გარ­კ­ვე­უ­ლი უფ­ლე­ბე­ბი“. ეს ძა­ლი­ან მავ­ნე პრო­დუქ­ტია. პირ­ველ რიგ­ში, ასე­თი ქვე­ტექ­ს­ტი მი­მარ­თუ­ლია კა­ნო­ნის წი­ნა­აღ­მ­დეგ, რო­მე­ლიც 2 წლის წინ მი­ვი­ღეთ. დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის წი­ნა­აღ­მ­დეგ კა­ნონ­ში პირ­და­პირ წე­რია, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი ქმე­დე­ბა, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს პი­რის იძუ­ლე­ბას, წა­ქე­ზე­ბას ან ხელ­შეწყო­ბას, მე­სა­მე პი­რის მი­მართ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს დის­კ­რი­მი­ნა­ცია, კა­ნო­ნით ის­ჯე­ბა. სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში, რო­ცა სტიგ­მას ასე „ვაყ­ვა­ვებთ“ და ვავ­რ­ცე­ლებთ, კა­ნო­ნის ფარ­გ­ლებ­ში კი ვექ­ცე­ვით, მაგ­რამ  ერ­თი ნა­ბი­ჯია დარ­ჩე­ნი­ლი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ამ­დე, რომ­ლის შემ­დე­გაც აუცი­ლებ­ლად მი­ვა საქ­მე სა­სა­მარ­თ­ლო­ში, რა­საც შემ­დეგ მოჰ­ყ­ვე­ბა სან­ქ­ცი­აც და ზი­ა­ნის ანაზღა­უ­რე­ბაც.  სტიგ­მა გა­დამ­დე­ბია და ერ­თი ნა­ბი­ჯი აშო­რებს დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ას.
რა შე­იძ­ლე­ბა გა­ვა­კე­თოთ? მზა რე­ცეპ­ტე­ბი არ არ­სე­ბობს, თუმ­ცა არ­სე­ბობს სტიგ­მის წი­ნა­აღ­მ­დეგ მი­მარ­თუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კამ­პა­ნი­ე­ბი, რო­მე­ლიც ჩვენც უნ­და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ. პირ­ველ რიგ­ში, პრობ­ლე­მა გვაქვს ტერ­მინ­თან. რო­ცა ვამ­ბობთ —  შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე პი­რი, არ უნ­და ვი­გუ­ლის­ხ­მოთ შეზღუ­დუ­ლი უნა­რე­ბი, რო­მე­ლიც ადა­მი­ან­შია, არა­მედ ის შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც მათ გა­რე­მო­ში შე­ეზღუ­დათ. ამი­ტომ კონ­კ­რე­ტულ ადა­მი­ან­ზე სა­უბ­რი­სას, უმ­ჯო­ბე­სია, იმ უნა­რე­ბის შეზღუდ­ვა­ზე გა­ვა­კე­თოთ აქ­ცენ­ტი,  რო­მე­ლიც მას გა­რე­მომ შე­უზღუ­და: მა­გა­ლი­თად, ქორ­წი­ნე­ბა­შეზღუ­დუ­ლია, ტრან­ს­პორ­ტ­შეზღუ­დუ­ლია, გა­ნათ­ლე­ბა­შეზღუ­დუ­ლია, საქ­მი­ა­ნო­ბა­ შე­ზღუ­­დუ­ლია, და­საქ­მე­ბა­შეზღუ­დუ­ლია და არა — უნარ­შეზღუ­დუ­ლი!
ანა არ­გა­ნაშ­ვი­ლი ხაზს უს­ვამს  სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რე­ბის ძა­ლი­ან ცუდ მას­ტი­მუ­ლი­რე­ბელ როლ­საც და მი­იჩ­ნევს, რომ მშობ­ლებს სტიგ­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბა სწო­რედ ამ მი­ზე­ზით უწევთ, რად­გან სა­ხელ­მ­წი­ფო მათ, თა­ნას­წო­რო­ბის სა­ნაც­ვ­ლოდ, თა­ნას­წო­რო­ბის ხა­ფანგს სთა­ვა­ზობს. „იმის­თ­ვის, რომ მშობ­ლებ­ში გა­ი­ზარ­დოს მო­ლო­დი­ნი ბავ­შ­ვის მი­მართ, უნ­და ჰქონ­დეთ ამის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­რე­მო­ში, სა­დაც უწევთ ყოფ­ნა  — სკო­ლა­ში, ბაღ­ში, სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში და ა.შ. სა­ხელ­მ­წი­ფო მათ ეუბ­ნე­ბა — კი, ბა­ტო­ნო, თუ­კი შეძ­ლებს თქვე­ნი შვი­ლი და არა­ფე­რი სჭირს, ის­წავ­ლოს ჩვე­უ­ლებ­რივ სკო­ლა­ში, მი­იყ­ვა­ნე, ვინ და­გი­შა­ლა? მშო­ბე­ლი ფიქ­რობს, მე თუ ვიტყ­ვი, რომ ჩემს შვილს არა­ფე­რი სჭირს, მა­შინ აღარ მის­ცე­მენ სა­ჭი­რო სერ­ვისს. ამი­ტომ უნ­და იწუ­წუ­ნოს, რად­გან სა­ხელ­მ­წი­ფო უბიძ­გებს, ბევ­რად უფ­რო და­ამ­ძი­მოს მდგო­მა­რე­ო­ბა — ესაა თა­ნას­წო­რო­ბის ხა­ფან­გი.  კა­ნონ­ში წე­რია: იმის­თ­ვის, რომ ბავ­შ­ვ­მა შშმ პი­რის სტა­ტუ­სი მი­ი­ღოს, მან სიმ­პ­ტო­მე­ბი უნ­და გა­მო­ა­ჩი­ნოს, შე­ტე­ვა მო­უ­ვი­დეს და ა.შ. სამ­წუ­ხა­როდ, მშო­ბე­ლი ცდი­ლობს, ყვე­ლა გზით მო­ი­პო­ვოს შვი­ლის­თ­ვის სა­ჭი­რო  სერ­ვი­სი. სა­ხელ­მ­წი­ფო აიძუ­ლებს,  ღირ­სე­ბას გა­და­ა­ბი­ჯოს და ას­ჯერ ითხო­ვოს, მის­ცენ მის შვილს გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა... მის­ცენ ის აუცი­ლე­ბე­ლი სერ­ვი­სე­ბი, რომ­ლის გა­რე­შეც ვერ შეძ­ლებს გან­ვი­თა­რე­ბას. აი, აქ ვგრძნობ ყვე­ლა­ზე მე­ტად სა­ხელ­მ­წი­ფოს  პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბას.“ — ამ­ბობს ანა არ­გა­ნაშ­ვი­ლი და პრობ­ლე­მის კლა­სი­კუ­რად გა­დაჭ­რის გზად შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის ნა­წი­ლად აღ­ქ­მას ასა­ხე­ლებს და მო­უ­წო­დებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას:  „არ და­ვუშ­ვათ მხა­რე­ე­ბად გამ­ყო­ფი ხა­ზი. ვი­ფიქ­როთ, რომ ყვე­ლა ერ­თ­მა­ნე­თის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია არა მარ­ტო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით, არა­მედ ფე­რით, შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბით და ა.შ. და თუ ასე­თია  მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა, მა­შინ ის მი­სა­ღე­ბია. ამი­ტომ წავ­შა­ლოთ ხა­ზი ჩვენ­სა და მათ შო­რის.“

25-28(942)N