გამოდის 1998 წლიდან
2016-02-04
მარტივია ეთანხმებოდე ვაჟას, მაგრამ რთულია გულწრფელად იზიარებდე მის ნაფიქრს

ნომრის სტუმარია სალომე რაზიკაშვილი
„... თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნ­და იყოს არა რო­მე­ლი­მე ერ­თი წო­დე­ბა, არა­მედ მთე­ლი ერი. ქვე­ყა­ნაც მხო­ლოდ მა­შინ იქ­ნე­ბა ბედ­ნი­ე­რი, რო­ცა მო­ის­პო­ბა წო­დებ­რი­ვი უპი­რა­ტე­სო­ბა­ნი, ყვე­ლა წო­დე­ბა იქ­ნე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლი, ე.ი. ბედ­ნი­ე­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და ბედ­ნი­ე­რე­ბა სი­ნო­ნი­მე­ბია. ნუ ეძებთ იქ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, სა­დაც ცხოვ­რე­ბას ისევ სა­ფუძ­ვ­ლად წო­დებ­რი­ვი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა აქვს და­დე­ბუ­ლი, სა­ცა ყვე­ლას გა­ნურ­ჩევ­ლად წო­დე­ბი­სა და გვა­რიშ­ვი­ლო­ბი­სა, არ ეძ­ლე­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბა პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით მო­ი­პო­ვოს პუ­რი არ­სე­ბი­სა, სა­ცა შრო­მა ღირ­სე­უ­ლად არ ფას­დე­ბა, სა­ცა არ არის თა­ნას­წო­რად გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი ცოდ­ნა, ქო­ნე­ბა. მარ­ტო ქო­ნებ­რი­ვი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა არ არის გა­რან­ტია, ერ­მა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, უკე­თუ მას თან არ ახ­ლავს ერის სა­ერ­თო გო­ნებ­რი­ვი სიმ­წი­ფე, გა­ნათ­ლე­ბა და ცოდ­ნა.“
                                                                                                             ვაჟა-ფშაველა

— სა­ლო­მე, პირ­ველ რიგ­ში, გაგ­ვე­ცა­ნი... ინ­ტერ­ვი­უს მზა­დე­ბის პე­რი­ოდ­ში  საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ემ­გ­ზავ­რეთ, კერ­ძოდ, რო­მელ სას­წავ­ლე­ბელ­ში და რა მიზ­ნით?
— მო­გე­სალ­მე­ბით, სა­ლო­მე რა­ზი­კაშ­ვი­ლი, 23 წლის. ასე ვიტყ­ვი, მო­მა­ვა­ლი რე­ჟი­სო­რი, რად­გან რე­ჟი­სო­რო­ბა დი­დი გზაა, რომ­ლის დაძ­ლე­ვის პირ­ველ სა­ფე­ხუ­რებ­ზე ვარ. ეს­პა­ნეთ­ში სა­მუ­შა­ოდ (სტა­ჟი­რე­ბა­ზე) ვი­ყა­ვი ცნო­ბილ ეს­პა­ნურ კი­ნო­კომ­პა­ნია „lolla films“- ში, სა­ი­და­ნაც, ვფიქ­რობ, ძა­ლი­ან დი­დი  გა­მოც­დი­ლე­ბა და­ვაგ­რო­ვე და საკ­მა­ოდ გა­ვი­ზარ­დე პრო­ფე­სი­ა­ში. ახ­ლა უკ­ვე დავ­ბ­რუნ­დი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ზე ჩა­ვა­ბა­რე თე­ატ­რა­ლურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, მხატ­ვ­რუ­ლი კი­ნოს რე­ჟი­სუ­რის ფა­კულ­ტეტ­ზე, ბა­ტო­ნი ბუ­ბა ხო­ტი­ვა­რის და ბა­ტო­ნი მე­რაბ კო­კო­ჩაშ­ვი­ლის სა­ხე­ლოს­ნო­ში. ჩე­მი აზ­რით, ძა­ლი­ან იღ­ბ­ლი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი ვარ, ცხოვ­რე­ბა­ში ბევრ გე­ნი­ა­ლურ ქარ­თ­ველ, თუ არა­ქარ­თ­ველ რე­ჟი­სორ­თან მქო­ნია ურ­თი­ერ­თო­ბა და დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რე­ბა მო­მა­ვალ­ში კარგ რე­ჟი­სო­რად ჩა­მოვ­ყა­ლიბ­დე.
— ყვე­ლა შე­მოქ­მე­დი ალ­ბათ იმის­თ­ვის ქმნის, რომ მის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან კითხ­ვებს უპა­სუ­ხოს. ერთ მწე­რალს ჰკითხეს, რა­ტომ წერ წარ­სულ­ზე, უპა­სუ­ხა: იმი­ტომ, რომ ის აწ­მ­ყოს ჰგავ­სო. ფილ­მ­ში „სა­უბ­რე­ბი პა­პა­ჩემ­თან“ — ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას­თან, მო­მავ­ლი­დან წარ­სულს ეხ­მი­ა­ნე­ბი. ფილ­მი აგე­ბუ­ლია ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას პუბ­ლი­ცის­ტურ წე­რილ­ზე — „რა არის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა?“, სა­დაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ცენ­ტი პა­პის და შვი­ლიშ­ვი­ლის დი­ა­ლოგ­ზეა გა­მახ­ვი­ლე­ბუ­ლი. რა­ტომ გა­დაწყ­ვი­ტე ამ ფილ­მის გა­და­ღე­ბა, რა­ტომ აირ­ჩიე ეს თე­მა და რა გინ­დო­და ამ ფილ­მით გეთ­ქ­ვა?
— ამ ფილ­მის იდეა ჯერ კი­დევ მა­შინ და­მე­ბა­და, რო­დე­საც ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის ფა­კულ­ტეტ­ზე ვსწავ­ლობ­დი. მინ­დო­და ის კითხ­ვე­ბი და­მეს­ვა ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას­თ­ვის, რაც, ჩე­მი აზ­რით, თით­ქ­მის ყვე­ლა ადა­მი­ანს უნ­და აინ­ტე­რე­სებ­დეს. პა­სუ­ხე­ბი ვა­ჟას პუბ­ლი­ცის­ტუ­რი წე­რი­ლე­ბი­დან, მოთხ­რო­ბე­ბი­დან და ლექ­სე­ბი­დან გა­ვე­ცი. ბავ­შ­ვო­ბი­დან ძა­ლი­ან ბევ­რი კითხ­ვა მიჩ­ნ­დე­ბა მას­თან და არც ერ­თი მათ­გა­ნი და­უ­ტო­ვე­ბია უპა­სუ­ხოდ. ამ ფილ­მის იდეა კარ­გი იყო, მაგ­რამ, ჩე­მი შე­ფა­სე­ბით, რო­გორც ფილ­მი, არ შედ­გა. მა­ყუ­რე­ბელს ძა­ლი­ან მო­ე­წო­ნა, მაგ­რამ მე კმა­ყო­ფი­ლი არ ვი­ყა­ვი. ამის შემ­დეგ და­ვიწყე ფიქ­რი ახალ სცე­ნარ­ზე, სა­დაც მინ­დო­და მო­მე­ძებ­ნა მთა­ვა­რი სათ­ქ­მე­ლი, რაც ძა­ლი­ან ნამ­დ­ვი­ლი და ზო­გა­დი იქ­ნე­ბო­და. ვგუ­ლის­ხ­მობ იმას, რომ ადა­მი­ა­ნებს ჩემ­გან რა­ღაც კონ­კ­რე­ტუ­ლი მე­სი­ჯი უნ­და მი­ე­ღოთ.  თე­მა თა­ვი­სუფ­ლე­ბაა, პუბ­ლი­ცის­ტუ­რი წე­რი­ლის მი­ხედ­ვით „რა არის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა?“. ეს კითხ­ვა ოდეს­ღაც ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა­მაც და­უს­ვა სა­კუ­თარ თავს და პა­სუ­ხიც გას­ცა. მინ­დო­და მეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა მი­სი სი­დი­ა­დე, უნი­კა­ლუ­რი და ყვე­ლას­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა, რო­მე­ლიც ხხ სა­უ­კუ­ნე­ში თით­ქოს გაქ­რა მი­სი სიკ­ვ­დი­ლით, მაგ­რამ, რე­ა­ლუ­რად, ნე­ბის­მი­ე­რი მი­სი ნა­აზ­რე­ვი ახ­ლაც ლო­გი­კუ­რი და აქ­ტუ­ა­ლუ­რია.  ფილ­მ­ში თა­ვად ვსვამ კითხ­ვას — რა არის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა? და პა­სუხს ვი­ღებ პერ­სო­ნა­ჟის­გან, რო­მე­ლიც არის ვა­ჟაც, ალუ­დაც, აღა­ზაც და ხმე­ლი წი­ფე­ლიც. აქ კონ­კ­რე­ტუ­ლად პა­პას­თან არ არის დი­ა­ლო­გი, აქ მთე­ლი მი­სი არ­სი და მო­რა­ლია, რა­საც მე თით­ქოს წარ­მო­სახ­ვა­ში ვხე­დავ, იმ სივ­რ­ცე­ში, სა­დაც მი­სი აურა ნამ­დ­ვი­ლად იგ­რ­ძ­ნო­ბა. ფილ­მის ბო­ლოს ის მაძ­ლევს რჩე­ვას, ვი­ყო თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­მო­უ­კი­დებ­ლად მი­ვი­ღო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა. ეს ჩანს მა­შინ, რო­დე­საც  მე­უბ­ნე­ბა ლექსს — „პა­პა­ჩე­მის ან­დერ­ძი“ და ბო­ლო ეპი­ზოდ­ში, რო­დე­საც ვიღ­ვი­ძებ და თავ­თან მხვდე­ბა ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას წიგ­ნი, რო­მე­ლიც მან თა­ვად და­ხუ­რა და თეთ­რი ცა­რი­ე­ლი ფურ­ც­ლე­ბი, რო­მე­ლიც ფილ­მ­ში თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სიმ­ბო­ლო­დაა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი. ეს მი­ნიშ­ნე­ბაა, რომ მომ­ცა შან­სი და უფ­ლე­ბა, ვი­ყო თა­ვი­სუ­ფა­ლი იმით, რომ და­ხუ­რა თა­ვი­სი წიგ­ნი და და­მი­ტო­ვა ფურ­ცე­ლი, რო­მელ­ზეც თა­ვად უნ­და დავ­წე­რო სა­კუ­თა­რი ის­ტო­რია სხვი­სი დახ­მა­რე­ბის გა­რე­შე, რო­გორც ეს თა­ვად გა­ა­კე­თა.
— რო­გორ ფიქ­რობ, იპო­ვე პა­სუ­ხი კითხ­ვა­ზე — რა არის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა?
— ვფიქ­რობ, ნა­წი­ლობ­რივ ვი­პო­ვე, რად­გან დი­დი ხა­ნი ვფიქ­რობ­დი ამა­ზე და სა­ბო­ლო­ოდ მი­ვაღ­წიე იმას, რომ ვიგ­რ­ძე­ნი რა­ღაც ახა­ლი ჩემ­ში, რაც, ჩე­მი ვა­რა­უ­დით, ზო­მი­ე­რი, მოკ­რ­ძა­ლე­ბუ­ლი და ნამ­დ­ვი­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა უნ­და იყოს. ვფიქ­რობ, რომ უნ­და იყო სა­კუ­თა­რი თა­ვის უფა­ლი!
„და რა არის ეს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რა­ტომ არ იკითხავთ? უკაც­რა­ვად ნუ ვიქ­ნე­ბი, რომ მე ჩე­მე­ბუ­რად გან­ვ­მარ­ტო ეს სიტყ­ვა: თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ხალ­ხის­თ­ვის მტარ­ვალ­თა­გან წარ­თ­მე­უ­ლი ბედ­ნი­ე­რე­ბაა. ვი­საც თა­ვი­სუფ­ლე­ბა უყ­ვარს და უნ­და მი­სი დამ­ყა­რე­ბა ქვეყ­ნად, ჯერ უპირ­ვე­ლეს­ყოვ­ლი­სა, უნ­და შე­ი­ძუ­ლოს მთე­ლის თა­ვის არ­სე­ბით, გუ­ლით და გო­ნე­ბით მტარ­ვალ­ნი და მტარ­ვა­ლო­ბა. ეს არის მხო­ლოდ სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ­ლის წყა­ლო­ბით ადა­მი­ანს შე­უძ­ლი­ან მედ­გ­რად იბ­რ­ძო­ლოს და არ და­ზო­გოს სი­ცოცხ­ლე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად...“  „მა­შა­სა­და­მე, თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნ­და იყოს არა რო­მე­ლი­მე ერ­თი წო­დე­ბა, არა­მედ მთე­ლი ერი. ქვე­ყა­ნაც მხო­ლოდ მა­შინ იქ­ნე­ბა ბედ­ნი­ე­რი, რო­ცა მო­ის­პო­ბა წო­დებ­რი­ვი უპი­რა­ტე­სო­ბა­ნი, ყვე­ლა წო­დე­ბა იქ­ნე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლი, ე.ი. ბედ­ნი­ე­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და ბედ­ნი­ე­რე­ბა სი­ნო­ნი­მე­ბია. ნუ ეძებთ იქ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, სა­დაც ცხოვ­რე­ბას ისევ სა­ფუძ­ვ­ლად წო­დებ­რი­ვი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა აქვს და­დე­ბუ­ლი, სა­ცა ყვე­ლას გა­ნურ­ჩევ­ლად წო­დე­ბი­სა და გვა­რიშ­ვი­ლო­ბი­სა, არ ეძ­ლე­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბა პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით მო­ი­პო­ვოს პუ­რი არ­სე­ბი­სა, სა­ცა შრო­მა ღირ­სე­უ­ლად არ ფას­დე­ბა, სა­ცა არ არის თა­ნას­წო­რად გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი ცოდ­ნა, ქო­ნე­ბა. მარ­ტო ქო­ნებ­რი­ვი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა არ არის გა­რან­ტია, ერ­მა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, უკე­თუ მას თან არ ახ­ლავს ერის სა­ერ­თო გო­ნებ­რი­ვი სიმ­წი­ფე, გა­ნათ­ლე­ბა და ცოდ­ნა.“
— ფილ­მ­ში ამ­ბობ: რთუ­ლია ვა­ჟას თა­ვი­სუფ­ლე­ბით ცხოვ­რე­ბა... რო­გორ ფიქ­რობ, რა­ტომ არის რთუ­ლი? რას ითხოვს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნი­სა­გან?
— თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ცოცხ­ლე­ბის­თ­ვი­საა ხელ­საყ­რე­ლი და არა მკვდრე­ბის­თ­ვის. ის გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ადა­მი­ა­ნის ნდო­მა-მის­წ­რა­ფე­ბა­ში; თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მოქ­მე­დე­ბაა, გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაა ნე­ბი­სა, აზ­რი­სა, გრძნო­ბი­სა და არა გან­ს­ვე­ნე­ბა, უქ­მად ყოფ­ნა. თა­ვი­სუფ­ლე­ბა პი­როვ­ნე­ბი­სა და ერი­სა ერ­თ­მა­ნეთ­თან მჭიდ­რო­დაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. სა­დაც არაა პი­როვ­ნე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლი, იქ ერი და­მო­ნე­ბუ­ლია და და­მო­ნე­ბულ ერ­ში, რა თქმა უნ­და, პი­როვ­ნე­ბაც მო­ნაა, უთა­ვი­სუფ­ლო, სხვის ხელ­ში სა­თა­მა­შო ნივ­თი.
 ეს არის ვა­ჟას მი­ერ და­ნა­ხუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რო­გორ ფიქ­რობთ, ეს მარ­ტი­ვია? ან ვინ­მემ შეძ­ლო ამ აზრს ბო­ლომ­დე ჩაღ­რ­მა­ვე­ბო­და და სა­ბო­ლო­ოდ, გრძნო­ბით და გა­გე­ბით მი­სუ­ლი­ყო იქამ­დე, რომ ეს ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაა? მგო­ნი რომ — არა. ამი­ტომ ვამ­ბობ, რომ რთუ­ლია ვა­ჟას თა­ვი­სუფ­ლე­ბით ცხოვ­რე­ბა. გა­ი­გო, გა­ი­აზ­რო მი­სი ნა­აზ­რე­ვი და შემ­დეგ ეს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლო კი­დეც, ძა­ლი­ან რთუ­ლია.
—  რო­გორ უნ­და იქ­ცე­ო­დეს თა­ვი­სუ­ფა­ლი ადა­მი­ა­ნი? ამ შე­კითხ­ვას ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა პუბ­ლი­ცის­ტურ წე­რილ­ში —  „რა არის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა?“ ასე პა­სუ­ხობს: „თა­ვი­სუ­ფა­ლი ადა­მი­ა­ნი უნ­და იქ­ცე­ო­დეს ისე, რომ თა­ვის ყო­ფაქ­ცე­ვით სხვას არ ჰვნებ­დეს, მი­თუ­მე­ტეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას“. შენ რო­გორ ფიქ­რობ?
— ვფიქ­რობ, ჩე­მი მხრი­დან რჩე­ვა-და­რი­გე­ბა  არ იქ­ნე­ბა მარ­თე­ბუ­ლი, ამი­ტომ ვიტყ­ვი ჩემ აზრს, რო­გორ უნ­და ვიქ­ცე­ო­დე მე და რო­გორ მინ­და მო­იქ­ცეს ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბა. ძა­ლი­ან დი­დი სურ­ვი­ლი მაქვს, რომ არ აგ­ვე­რი­ოს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მრუ­შო­ბა­ში და ხორ­ცი­ელ თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ში. ეს სა­ერ­თოდ არ მო­ი­აზ­რე­ბა თა­ვი­სუფ­ლე­ბას­თან. მინ­და არ ვცდი­ლობ­დეთ ადა­მი­ა­ნე­ბი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი პრო­ტეს­ტით გა­მოვ­ხა­ტოთ ჩვე­ნი, ში­ნა­გა­ნი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. ვგუ­ლის­ხ­მობ იმას, რომ დღეს დი­დია აგ­რე­სია  ახალ­გაზ­რ­დებ­ში სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ, რა­საც საკ­მა­ოდ უც­ნა­უ­რად გა­მო­ხა­ტა­ვენ და რო­დე­საც ჰკითხავ რა­ტომ? ისი­ნი გპა­სუ­ხო­ბენ, რომ არი­ან თა­ვი­სუფ­ლე­ბი. ეს არას­წო­რი ხედ­ვა და და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა. ჩე­მი აზ­რით, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა სულ სხვა რა­მაა. თა­ვი­სუფ­ლე­ბაა, რო­ცა არ იზღუ­დე­ბი საქ­მის კე­თე­ბა­ში, შე­გიძ­ლია გას­ცე სი­კე­თე ისე, რომ სა­ნაც­ვ­ლოდ არა­ფერს ელო­დო და შე­გეძ­ლოს ამის ჩუ­მად, ხალ­ხის შე­წუ­ხე­ბის გა­რე­შე კე­თე­ბა. ეს არის სუ­ლის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რაც ადა­მი­ანს ძა­ლი­ან დიდ ძა­ლას და სიმ­შ­ვი­დეს აძ­ლევს.
— ფილ­მ­ზე მუ­შა­ო­ბის დროს „აღ­მო­ა­ჩი­ნე“ თუ არა რა­ი­მე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რი­სი მი­ტა­ნაც გინ­დო­და მა­ყუ­რებ­ლამ­დე, სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ­დე, რაც მას და­ა­ფიქ­რებ­და, რო­გორც წარ­სულ­ზე, ისე აწ­მ­ყო­ზე, მო­მა­ვალ­ზე... თუნ­დაც ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა­ზე.
— აღ­მო­ვა­ჩი­ნე ის, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბის გარ­კ­ვე­ულ­მა კა­ტე­გო­რი­ამ სწო­რად მი­ი­ღო ჩე­მი მე­სი­ჯი.  ამ ფილ­მით ვამ­ბობ — ვა­კე­თოთ ის, რაც გვიყ­ვარს და რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გვა­ნი­ჭებს ყვე­ლა­ნა­ი­რი ჩარ­ჩო­ე­ბის გა­რე­შე, ვი­ყოთ სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებ­ში თა­ვი­სუ­ფა­ლი. შეც­ვ­ლი­ლი პრო­ფე­სია, გა­რე­მო­ე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ნა­წი­ლობ­რივ უბე­დუ­რე­ბაა, იმი­ტომ რომ გი­წევს იმა­ზე თქვა უარი, რაც გიყ­ვარს, აქ თა­ვი­სუფ­ლე­ბაც იკარ­გე­ბა. იყო თუნ­დაც გე­ნი­ო­სის ჩრდი­ლის ქვეშ, ესეც თა­ვი­სუფ­ლე­ბის და­კარ­გ­ვაა. ჩვენ გვაქვს ფუ­ფუ­ნე­ბა ვნა­ხოთ, წა­ვი­კითხოთ და მო­ვუს­მი­ნოთ გე­ნი­ო­სე­ბის ნა­აზ­რევს, მაგ­რამ ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ მათ გარ­შე­მო ვიტ­რი­ა­ლოთ და მა­თი სა­ხე­ლის გვერ­დით ჩვე­ნი ნი­შა­ნი არ დავ­ტო­ვოთ.
— პო­ე­ზი­ას და პრო­ზას რომ თა­ვი და­ვა­ნე­ბოთ, დღე­საც აქ­ტუ­ა­ლუ­რია ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას პუბ­ლი­ცის­ტუ­რი წე­რი­ლე­ბი. მი­სი წე­რი­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე, კოს­მო­პო­ლი­ტიზ­მ­ზე და სხვა თე­მებ­ზე 2016 წლი­თაც შეგ­ვიძ­ლია და­ვა­თა­რი­ღოთ, იმ­დე­ნად იდენ­ტუ­რია გა­მოწ­ვე­ვე­ბი. ბევ­რი რამ გვეც­ნო­ბა, თუნ­დაც ქარ­თუ­ლი რე­ა­ლო­ბი­დან.  ფილ­მი შე­ნი და ვა­ჟას ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზეა... შენ სვამ კითხ­ვას: რა არის პო­ე­ზია? რა არის ვაჟ­კა­ცო­ბა? პა­სუ­ხი ვა­ჟას ყვე­ლა­ფერ­ზე აქვს, ყვე­ლა კითხ­ვა­ზე იპო­ვი პა­სუხს მის წე­რი­ლებ­შიც...  და მა­ინც, რო­მე­ლია შენ მი­ერ დას­მუ­ლი კონ­კ­რე­ტუ­ლი შე­კითხ­ვა, რო­მელ­ზეც ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა გპა­სუ­ხობს?
— პა­ტა­რა რომ ვი­ყა­ვი, გარ­და­ტე­ხის ასაკ­ში (რაც, მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, საკ­მა­ოდ რთუ­ლი და მგრძნო­ბი­ა­რე პე­რი­ო­დია), მქონ­და ბავ­შ­ვუ­რი კითხ­ვე­ბი. რა­საც მა­შინ ვგრძნობ­დი და  გან­ვიც­დი­დი,  ნე­ბის­მი­ე­რი უფ­რო­სი ვალ­დე­ბუ­ლი იყო ჩემ­თ­ვის პა­სუ­ხი გა­ე­ცა. ვა­ჟას ვკითხე და მი­პა­სუ­ხა კი­დეც: „ცუ­დას რად უნ­და მტე­რო­ბა, კარ­გია მუ­დამ მტრი­ა­ნი“. ეს ერთ-ერ­თი კითხ­ვაა, რა­ზეც ძა­ლი­ან მოკ­ლედ და კონ­კ­რე­ტუ­ლად მი­პა­სუ­ხა. ძა­ლი­ან ბევ­რი პა­სუ­ხი მი­მი­ღია მის­გან ისე, რო­გორც ბევრ სხვა ადა­მი­ანს.
— რა ასაკ­ში ეზი­ა­რე ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას შე­მოქ­მე­დე­ბას, რა გან­ც­და გქონ­და, რო­ცა თუნ­დაც „შვლის ნუკ­რის ნა­ამ­ბო­ბი“ წა­ი­კითხე, რო­გორ იმოქ­მე­და წა­კითხულ­მა?
— 7 წლის რომ ვი­ყა­ვი, პირ­ვე­ლად, „შვლის ნუკ­რის ნა­ამ­ბო­ბი“ მა­მამ წა­მი­კითხა. მახ­სოვს, ძა­ლი­ან  გან­ვიც­დი­დი და ვნერ­ვი­უ­ლობ­დი, ამა­ზე შემ­დეგ ლექ­სიც კი დავ­წე­რე. ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას მა­მა­ჩე­მი ძა­ლი­ან ფრთხი­ლად და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ მა­კითხებ­და. ვფიქ­რობ, რომ ეს სწო­რი მიდ­გო­მაა, რად­გან 7 წლის ასაკ­ში შვლის ნუკ­რ­ზე მე­სა­უბ­რე­ბო­და და ახ­ლა კოს­მო­პო­ლი­ტიზ­მ­ზე, პატ­რი­ო­ტიზ­მ­ზე, სინ­დის­ზე, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე... სა­ძირ­კ­ვე­ლი სწო­რად რომ არ შე­ემ­ზა­დე­ბი­ნა, შე­იძ­ლე­ბა დღეს ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას მი­მართ ეს არა­ნორ­მა­ლუ­რი ინ­ტე­რე­სი არ მქო­ნო­და.
— „უც­ნა­უ­რი გან­ც­დაა, ხომ არ­სე­ბობს სის­ხ­ლით, გო­ნე­ბით, მო­რა­ლით ნა­თე­სა­ო­ბა, მე ვამ­ბობ, რომ არ­სე­ბობს ვა­ჟა­თი ნა­თე­სა­ო­ბა. არ შემ­ხ­ვედ­რია ადა­მი­ა­ნი ვი­საც ვა­ჟა ნამ­დ­ვი­ლად არ უყ­ვარ­დეს და არ გავ­დეს ერ­თ­მა­ნეთს ზნე­ო­ბით, მენ­ტა­ლი­ტე­ტით, მის­წ­რა­ფე­ბით, ფა­სე­უ­ლო­ბით“ — ამ­ბობს ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას შთა­მო­მა­ვა­ლი ლე­ლა რა­ზი­კაშ­ვი­ლი. მო­ახ­დი­ნა თუ არა შენს ცხოვ­რე­ბა­ზე ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას შე­მოქ­მე­დე­ბამ გავ­ლე­ნა, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა მან შე­ნი არ­ჩე­ვა­ნი, ის, რაც გინ­დო­და გე­კე­თე­ბი­ნა ცხოვ­რე­ბა­ში?
—  სამ­წუ­ხა­როდ, არა­სო­დეს მი­მიმ­ს­გავ­სე­ბია ვინ­მე ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას­თ­ვის. გიყ­ვარ­დეს ვა­ჟა ესეც სამ­ს­ჯე­ლო თე­მაა. გიყ­ვარ­დეს მი­სი ლექ­სი და მოთხ­რო­ბა, თუნ­დაც პო­ე­მა, არ ნიშ­ნავს გიყ­ვარ­დეს ვა­ჟა. მე მიყ­ვარს პი­კა­სოს „გერ­ნი­კა“, მაგ­რამ ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ მიყ­ვარს პი­კა­სო და ზნე­ო­ბით და მის­წ­რა­ფე­ბით ვე­ნა­თე­სა­ვე­ბი მას.  ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა ძა­ლი­ან დი­დი ადა­მი­ა­ნი იყო, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან ღრმა დე­ტა­ლებ­ზე ფიქ­რობ­და, იყო პი­როვ­ნე­ბა, რო­მელ­საც ძა­ლი­ან ბევ­რი სათ­ქ­მე­ლი ჰქონ­და და ვფიქ­რობ, ბო­ლომ­დე ვერ მო­ა­ხერ­ხა და­ე­წე­რა ყვე­ლა­ფე­რი, რაც მის თავ­ში, მის ირ­გ­ვ­ლივ ხდე­ბო­და, თო­რემ, ვინ იცის, იქ­ნებ ოც­და­მე­ო­რე სა­უ­კუ­ნე­შიც კი გა­ე­ცა პა­სუ­ხი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის. მარ­ტი­ვია ეთან­ხ­მე­ბო­დე ვა­ჟას, მაგ­რამ ძა­ლი­ან რთუ­ლია გულ­წ­რ­ფე­ლად იზი­ა­რებ­დე მის ნა­ფიქრს. ვა­ჟას გო­ნე­ბი­თა და მო­რა­ლით რომ და­უ­ნა­თე­სავ­დე, ვფიქ­რობ, ისე­თი­ვე დი­დი ადა­მი­ა­ნი უნ­და იყო, რო­გო­რიც იყო ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის  ბევრ ეტაპ­ზე, ძა­ლი­ან სწო­რი გავ­ლე­ნა იქო­ნია მის­მა არ­სე­ბო­ბამ.
— ფილ­მ­ში მგზავ­რი გე­კითხე­ბა: პა­პა­შე­ნი ცოცხა­ლი რომ იყოს, რას ჰკითხავ­დი ან რა პა­სუხს გაგ­ცემ­და? შენ პა­სუ­ხობ: ალ­ბათ, ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ზე მო­ვუყ­ვე­ბო­დი, ვთხოვ­დი და­ვე­რი­გე­ბი­ნე...  და მა­ინც, რას ჰკითხავ­დი ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას?
— ვთხოვ­დი მო­ე­ცა რჩე­ვა, რო­გორ შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნო სიმ­შ­ვი­დე, რო­გორ ვი­ყო ის ადა­მი­ა­ნი, ვინც მის პა­ტი­ვის­ცე­მას და­იმ­სა­ხუ­რებ­და.
— სა­ლო­მე, და­მე­თან­ხ­მე­ბი ალ­ბათ, რომ ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას არა მარ­ტო შე­მოქ­მე­დე­ბაა სა­ინ­ტე­რე­სო, არა­მედ მი­სი ცხოვ­რე­ბა, მოღ­ვა­წე­ო­ბა. გა­იხ­სე­ნე რა­ი­მე ის­ტო­რია, ფრაგ­მენ­ტი, წი­ნა­პარ­თა ნა­ამ­ბო­ბი მი­სი ცხოვ­რე­ბი­დან, შე­მოქ­მე­დე­ბი­დან,  რა­მაც შენ­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შთბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა.
— ნა­ამ­ბო­ბი­დან, რაც  ყვე­ლა­ზე მე­ტად მიყ­ვარს, ვახ­ტანგ რა­ზი­კაშ­ვი­ლის მო­გო­ნე­ბე­ბია წიგ­ნი­დან — „მა­მა­ჩე­მი ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა“. ვახ­ტან­გი მას ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოდ იგო­ნებს და ვფიქ­რობ, ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა ამ წიგ­ნის წა­კითხ­ვა. მა­მა­ჩემ­მა, ასე­ვე ვახ­ტანგ რა­ზი­კაშ­ვილ­მა, წიგ­ნი გა­მოს­ცა ხელ­მე­ო­რედ, რო­მელ­საც ჰქვია — „ჩრდი­ლი და აჩ­რ­დი­ლი“. წიგ­ნ­ში სა­მი თა­ო­ბა იყ­რის თავს, ეს არის ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას მა­მა, პავ­ლე, თა­ვად ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა და მი­სი შვი­ლი — ვახ­ტანგ რა­ზი­კაშ­ვი­ლი. ვურ­ჩევ­დი მკითხ­ველს გა­ეც­ნონ ამ წიგნს.
— ვა­ჟას ეპო­ქა­ში, ბუმ­ბე­რა­ზი პო­ე­ტე­ბის გვერ­დით, რთუ­ლი იყო თვით­დამ­კ­ვიდ­რე­ბა. აკა­კი წე­რე­თელ­მა ენა და­უ­წუ­ნა მას... ლი­ტე­რა­ტო­რე­ბის აზ­რით, აკა­კიმ ეს ლექ­სი ქარ­თუ­ლი სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენის დაც­ვის მიზ­ნით გა­მო­აქ­ვეყ­ნა. რო­გორ ფიქ­რობ, ვა­ჟას კუთხურ ფშა­ურ-ხევ­სუ­რუ­ლი დი­ა­ლექ­ტი რომ არ მო­ეშ­ვე­ლი­ე­ბი­ნა, ავი­დო­და ასეთ სი­მაღ­ლე­ზე?
— ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა ბევ­რი გე­ნი­ა­ლუ­რი თვი­სე­ბის და თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა იყო და არის. მე არ ვი­ცი, რა­ტომ და­უ­წუ­ნეს ენა და ვფიქ­რობ, სწო­რედ მი­სი პა­სუ­ხია მი­სა­ბა­ძი და ძა­ლი­ან და­მა­ფიქ­რე­ბე­ლი. ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა არის ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა და ის ყვე­ლა შემ­თხ­ვე­ვა­ში იქ­ნე­ბო­და ის, რაც იყო. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ის და­ი­ბა­და მე-19  სა­უ­კუ­ნე­ში, ახ­ლა  21-ე სა­უ­კუ­ნეა და ჩვენ ისევ მას­ზე ვსა­უბ­რობთ,  თუმ­ცა ჯერ კი­დევ ვერ გაგ­ვი­გია მი­სი ფე­ნო­მე­ნი. ამი­ტო­მაც ვფიქ­რობ, დი­ახ! ის მა­ინც იქ­ნე­ბო­და ამ სი­მაღ­ლე­ზე, რად­გან ის და­ი­ბა­და ამ სი­მაღ­ლის­თ­ვის!
 „თქვენს უმორ­ჩი­ლესს მო­ნას, ამ წე­რი­ლის ავ­ტორს, ხში­რად გა­მი­გო­ნია ზო­გი­ერ­თის ჩვე­ნის მწერ­ლი­სა­გან სამ­დუ­რა­ვი — დაძ­ვე­ლე­ბუ­ლი, უვარ­გი­სი ფორ­მე­ბი ნუ შე­მო­გაქვს მწერ­ლო­ბა­შიო. რაც დაძ­ველ­და, აღარ ვარ­გა, ის უნ­და გა­ვი­ტა­ნოთ და სა­ნაგ­ვე­ზე გა­და­ვაგ­დო­თო. ყვე­ლას თა­ვი­სი გე­მოვ­ნე­ბა აქვს, სა­კუ­თა­რი ფიქ­რი და აზ­რი და მეც ჩე­მი, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია...  სხვებს რომ თა­ვი და­ვა­ნე­ბოთ, ნი­ჭი­ერ მწერ­ლე­ბად და ენის მა­გა­ლი­თად ჩვენ­თ­ვის მხო­ლოდ ორი მწე­რა­ლი კმა­რა — შო­თა რუს­თა­ვე­ლი და და­ვით გუ­რა­მიშ­ვი­ლი, გა­ურ­ყ­ვ­ნე­ლის ენით მე­სა­უბ­რედ კი­დევ მთი­ელ­ნი, რომ­ლებ­თა­ნაც მე მაქვს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, და ამ გა­კიცხუ­ლის ფორ­მებ­საც იმათ­გან ვი­ძენ, ნუ გგო­ნი­ათ ფორ­მებს ვთხზავ­დე, ღმერ­თ­მა და­მი­ფა­როს!“  — წე­რი­ლი­დან „ენა“.
„აკა­კის ლექ­ს­მა („აკა­კი წე­რე­თე­ლი — ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას“) „ენას გი­წუ­ნებ ფშა­ვე­ლო“ პირ­ვე­ლად შე­აძ­რ­წუ­ნა, მაგ­რამ არ შე­იმ­ჩ­ნია, უფ­რო გა­ჩუმ­და, ალ­ბათ ეში­ნო­და ცუ­დი არა­ფე­რი წა­მომ­ც­დე­სო, უფ­რო მე­ტად მა­მა­ჩე­მი ბო­ბოქ­რობ­და და სთხოვ­და ეპა­სუხ­ნა, მაგ­რამ ვა­ჟა ელო­და ვი­ნემ გა­და­ხარ­შავ­და და თა­ვის რა­ინ­დო­ბას  ერ­თხელ კი­დევ და­ამ­ტ­კი­ცებ­და თვის­ზე უფ­რო­სის, თა­ნაც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პო­ე­ტის ძვი­რად ხსე­ნე­ბა გა­ნა მას სა­ხელს შე­მა­ტებ­და? ასეთ აზრს გა­მოთ­ქ­ვამ­და ვა­ჟა და ძმე­ბიც და­არ­წ­მუ­ნა, რომ ის უსა­თუ­ოდ სწო­რად იქ­ცე­ო­და. რის­თ­ვი­საც ბო­ლოს მარ­თ­ლაც რა­ინ­დის სა­ხე­ლი და­იმ­კ­ვიდ­რა ძმებ­ში, მის­თ­ვის ძმე­ბის აზ­რი ძვირ­ფა­სი იყო.  და მარ­თ­ლაც, რო­ცა მა­მა­ჩემ­მა წა­ი­კითხა ვა­ჟას ლექ­სი „დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი პა­სუ­ხი აკა­კის“ , წა­მო­ი­ძა­ხა: „შე­დევრ, რა­ინ­დია ჩე­მი ძმა, სწო­რედ  რა­ინ­დი!“  — ამო­ნა­რი­დი ეთერ რა­ზი­კაშ­ვი­ლის მო­გო­ნე­ბი­დან  (ძმის­შ­ვი­ლი).
— ის, რომ ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას შთა­მო­მა­ვა­ლი ხარ, უდა­ვოდ სა­ა­მა­ყოა, მაგ­რამ მა­ინც რა არის შენ­თ­ვის ამ გვა­რის ტა­რე­ბა  — სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­ვა­ლე­ო­ბა, ტვირ­თი თუ პა­ტი­ვი?
— რა თქმა უნ­და, ძა­ლი­ან დი­დი მო­ვა­ლე­ო­ბა და პა­ტი­ვია. მის შვი­ლიშ­ვი­ლო­ბას ტვირ­თად ვერ აღ­ვიქ­ვამ, ტვირ­თი შე­მა­წუ­ხე­ბე­ლია, მე კი ეს არ მა­წუ­ხებს. მო­ვა­ლე­ო­ბა იმი­ტომ არის, რომ ვე­ცა­დო გა­ვაგ­რ­ძე­ლო მი­სი არ­ჩე­უ­ლი, სწო­რი გზა.
— რო­გორ ფიქ­რობ სა­ლო­მე, რამ­დე­ნად იც­ნობს ახა­ლი თა­ო­ბა ვა­ჟას და მის შე­მოქ­მე­დე­ბას? რა უნ­და გა­კეთ­დეს იმის­თ­ვის, რომ მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბე­ბი ეზი­ა­რონ ვა­ჟას ფე­ნო­მენს, ისე­ვე შე­იყ­ვა­რონ, რო­გორც ეს ჩვენს წი­ნაპ­რებ­ში, წარ­სულ­ში იყო?
— ვფიქ­რობ, ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა ყვე­ლას უყ­ვარს, ვინც აღიქ­ვამს მის სი­დი­ა­დეს და არა­ამ­ქ­ვეყ­ნი­უ­რო­ბას. მთა­ვა­რია, თქვენ თქვენს შვილს გა­დას­ცეთ მის­და­მი თქვე­ნი სიყ­ვა­რუ­ლი და და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა — მე კი ჩემ­სას, რო­გორც ეს ჩემ­მა მშობ­ლებ­მა და ბე­ბი­ებ­მა გა­ა­კე­თეს. ისი­ნი რომ არა, მე ისიც არ ვიქ­ნე­ბო­დი, რაც დღეს ვარ. მა­მა­ჩე­მი რომ არა, მე დღეს ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას ასე ვერ და­ვა­ფა­სებ­დი და შე­ვა­ფა­სებ­დი. ასე­ვე მის შე­ფა­სე­ბა­ში ძა­ლი­ან დი­დი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა ბე­ბი­ა­ჩემ­მა — თა­მარ რა­ზი­კაშ­ვილ­მა. რომ არა მე­ო­რე ბე­ბია, რომ­ლი­თაც ასე­ვე ძა­ლი­ან ვა­მა­ყობ, არ მე­ცო­დი­ნე­ბო­და კლა­სი­კუ­რი მუ­სი­კა, ადა­მი­ა­ნის ბევ­რის მომ­თ­მე­ნი და შემ­ნ­დო­ბი ხა­სი­ა­თი, რად­გან თვი­თონ ასე­თია და მა­გა­ლი­თია კარ­გი ადა­მი­ა­ნო­ბის. რომ არა დე­და­ჩე­მი, არ მეყ­ვა­რე­ბო­და მხატ­ვ­რო­ბა, თა­ნა­მედ­რო­ვე კარ­გი მუ­სი­კა, ვერ შე­ვა­ფა­სებ­დი და გა­ვარ­ჩევ­დი უგე­მოვ­ნოს გე­მოვ­ნე­ბი­ა­ნის­გან და კი­დევ, და­უს­რუ­ლებ­ლად შე­მიძ­ლია ვი­სა­უბ­რო მათ როლ­ზე ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში. ამი­ტომ ვფიქ­რობ, მო­მა­ვალს ყო­ველ­თ­ვის წარ­სუ­ლი და აწ­მ­ყო ანა­თებს, ჩვენ თუ გა­დავ­ცემთ ჩვენს სიყ­ვა­რულს ვა­ჟას მი­მართ  მო­მა­ვალ თა­ო­ბას, მა­თაც აუცი­ლებ­ლად ეყ­ვა­რე­ბათ ისე, რო­გორც ჩვენ და ჩვენს წი­ნაპ­რებს. ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა  ხომ ამო­ცა­ნაა, რომ­ლის ამოხ­ს­ნის სურ­ვი­ლიც ყვე­ლას უნ­და ჰქონ­დეს.
 — და­ბო­ლოს, თა­ნა­მედ­რო­ვე­ნი ასე ახა­სი­ა­თე­ბენ ვა­ჟას  — „ვა­ჟას ყო­ვე­ლი წუ­თი ძვირ­ფა­სად მი­აჩ­ნ­და. უყ­ვარ­და ადა­მი­ა­ნე­ბი და გულს სტკენ­და უსა­მარ­თ­ლო­ბა. ადა­მი­ა­ნე­ბის და­ჩაგ­ვ­რას ვერ იტან­და, სხვებ­თან ყო­ველ­თ­ვის ამის გა­მო მოს­დი­ო­და უსი­ა­მოვ­ნე­ბა, იტყო­და ხოლ­მე „კაც­ნო ერ­თურთს ნუ შჩაგ­რავთ, ერ­თურ­თი უნ­და გა­ვი­ტა­ნო­თო.“ ადა­მი­ა­ნებს ბევ­რ­ჯერ გვით­ქ­ვამს ის, რაც „კლდემ მხო­ლოდ ერ­თხელ თქვა“ — „გიყ­ვარ­დეთ კაც­ნო ერ­თ­მა­ნე­თი“. სა­ლო­მე, შენ რას ეტყ­ვი შენს თა­ო­ბას?
— არ მაქვს უფ­ლე­ბა არ და­ვე­თან­ხ­მო ვა­ჟას და იგი­ვე არ ვუთხ­რა ჩემს თა­ო­ბას, რად­გან ეს არის ვა­ჟას ერთ-ერ­თი უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი და­ნა­ტო­ვა­რი, რა­ზეც ძა­ლი­ან ბევ­რი ვი­ფიქ­რე და თავ­და­პირ­ვე­ლად ჩემს თავს მო­ვუ­წო­დე სიყ­ვა­რუ­ლის­კენ, ახ­ლა სხვებ­საც  მო­ვუ­წო­დებ, რად­გან მი­მაჩ­ნია, რომ ერ­თ­მა­ნე­თი თუ გულ­წ­რ­ფე­ლად და უან­გა­როდ გვეყ­ვა­რე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან კარ­გი და ნა­თე­ლი იქ­ნე­ბა.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

25-28(942)N