გამოდის 1998 წლიდან
2014-05-21
სტუ­დენ­ტი ბიბ­ლი­ოთე­კა­ში გა­თე­ნე­ბუ­ლი ღა­მე­ე­ბის გა­რე­შე ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევს


რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ნი­ნო შა­რა­ში­ძე

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

— ნი­ნო, გვი­ამ­ბე შე­ნი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ზე...
— ვსწავ­ლობ­დი თბი­ლის­ში, მე-7 გიმ­ნა­ზი­ა­ში (ახ­ლან­დე­ლი 63-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა), ყვე­ლა სა­გა­ნი თა­ნაბ­რად მა­ინ­ტე­რე­სებ­და და, სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, სხვა­დას­ხ­ვა სას­კო­ლო კონ­კურ­სებ­ში ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი. უფ­როს კლა­სებ­ში უკ­ვე აღარ მაკ­მა­ყო­ფი­ლებ­და ის გა­ნათ­ლე­ბა, რო­მელ­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვი­ღებ­დი და ამი­ტომ სას­წავ­ლებ­ლად უცხო­ეთ­ში წას­ვ­ლა­ზე ვფიქ­რობ­დი.
— სას­წავ­ლებ­ლად მი­ემ­გ­ზავ­რე­ბი  ოქ­ს­ფორ­დ­ში... რა პროგ­რა­მით გა­ემ­გ­ზავ­რე?
— ყვე­ლა­ფე­რი 2008 წლის ივ­ლის­ში და­იწყო, რო­დე­საც ოქ­ს­ფორ­დ­ში ერ­თ­თ­ვი­ან ენის კურ­სებ­ზე გა­ვემ­გ­ზავ­რე. იმ­დე­ნად მონ­დო­მე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი, ორ კვი­რა­ში ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის ბო­ლო სა­ფე­ხურ­ზე დამ­ს­ვეს და Avanced დო­ნის სერ­ტი­ფი­კა­ტი ავი­ღე. რო­დე­საც ოქ­ს­ფორ­დულ სტუ­დენ­ტურ გა­რე­მოს და სწავ­ლე­ბის მე­თოდს გა­ვე­ცა­ნი, მივ­ხ­ვ­დი, რომ ვი­პო­ვე ის, რა­საც ვე­ძებ­დი.
იქ ყოფ­ნი­სას, სრუ­ლი­ად და­უ­გეგ­მა­ვად, გა­დავ­წყ­ვი­ტე დარ­ჩე­ნა, მო­ვი­ძიე კო­ლე­ჯებ­ზე ინ­ფორ­მა­ცია, ტეს­ტი­რე­ბის და გა­სა­უბ­რე­ბის გავ­ლის შე­დე­გად კი — Oxford & Cherwell Valley College-ში ჩა­ვი­რიცხე, სა­დაც სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რი და სწავ­ლას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა ხარ­ჯი კო­ლეჯ­მა და­მი­ფი­ნან­სა, რაც ოქ­ს­ფორ­დ­ში ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თი შემ­თხ­ვე­ვაა. კო­ლეჯ­ში ვსწავ­ლობ­დი სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბულ საგ­ნებს: ინ­გ­ლი­სის სა­მარ­თა­ლი, ევ­რო­პათ­მ­ცოდ­ნე­ო­ბა, უმაღ­ლე­სი მა­თე­მა­ტი­კა, ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა. სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში გა­ნაცხა­დი შე­ვი­ტა­ნე ბრი­ტა­ნე­თის 5 წამ­ყ­ვან უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, აქე­დან ოთხი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან მო­მი­ვი­და მოწ­ვე­ვა, სა­ბო­ლო­ოდ Oxford Brookes Uni­ver­sity-ზე შე­ვა­ჩე­რე არ­ჩე­ვა­ნი, ჩა­ვა­ბა­რე IELTS-ის გა­მოც­და, უმაღ­ლე­სი ქუ­ლე­ბით და­ვას­რუ­ლე კო­ლე­ჯის კურ­სი და ჩა­ვი­რიცხე პო­ლი­ტი­კი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე. ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი წარ­მა­ტე­ბით და­ვას­რუ­ლე და მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ზე გა­ვაგ­ზავ­ნე სა­ბუ­თე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის სამ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. სა­მი­ვე­დან და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხი მო­მი­ვი­და, ჩე­მი სპე­ცი­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ბრი­უ­სე­ლი ვამ­ჯო­ბი­ნე. ბრი­უ­სე­ლის თა­ვი­სუ­ფალ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პო­ლი­ტი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე, ევ­რო­პის პო­ლი­ტი­კის გან­ხ­რით ვსწავ­ლობ­დი. სა­მა­გის­ტ­რო ნაშ­რო­მი, რამ­დე­ნი­მე თვის წინ, რუ­სეთ-სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე და­ვი­ცა­ვი, რო­მე­ლიც 2003-2013 წლებ­ში ორ ქვე­ყა­ნას შო­რის პო­ლი­ტი­კურ და ეკო­ნო­მი­კურ ურ­თი­ერ­თო­ბებს გა­ნი­ხი­ლავ­და.
— ნი­ნო, გვი­ამ­ბე ოქ­ს­ფორდ ბრუქ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ის­ტო­რია
— ოქ­ს­ფორდ ბრუქ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ბრი­ტა­ნეთ­ში ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტია, სო­ცი­ა­ლუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის, სა­მარ­თ­ლის, არ­ქი­ტექ­ტუ­რის და ბიზ­ნე­სის გან­ხ­რით. ცნო­ბი­ლი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლე­ბი დღეს ბრი­ტა­ნე­თის პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რე­ბი, სხვა­დას­ხ­ვა არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბი და ცნო­ბი­ლი ბრი­ტა­ნუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის მე­ნე­ჯე­რე­ბი არი­ან. ბრი­უ­სე­ლის თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტიც ამა­ყობს თა­ვი­სი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლე­ბით, უმე­ტე­სო­ბა დღეს, ევ­რო­პა­ში ცნო­ბი­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი, იურის­ტი ან ეკო­ნო­მის­ტია.
— რამ გა­ნა­პი­რო­ბა თა­ვის დრო­ზე პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი?
— ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ცხოვ­რობ­დე და პო­ლი­ტი­კა არ გა­ინ­ტე­რე­სებ­დეს. რო­ცა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ის დი­დი ნა­წი­ლი ოკუ­პი­რე­ბუ­ლია და კვლავ გრძელ­დე­ბა ბორ­დე­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი. ვცხოვ­რობ­დი ისეთ ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც მთავ­რო­ბა რე­ვო­ლუ­ცი­ე­ბით იც­ვ­ლე­ბო­და. სა­დაც იყო კრი­მი­ნა­ლის მა­ღა­ლი დო­ნე და ა.შ. ამი­ტომ მი­მაჩ­ნია, რომ აუცი­ლე­ბე­ლია თი­თო­ე­უ­ლი მო­ქა­ლა­ქე სა­თა­ნა­დოდ ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი იყოს იმის შე­სა­ხებ, თუ რა პრო­ცე­სე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს ქვეყ­ნის შიგ­ნით და გა­რეთ, რა­თა შე­ეძ­ლოს რე­ა­ლო­ბის სწო­რი აღ­ქ­მა და გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბა. ამი­ტომ და­ვინ­ტე­რეს­დი პო­ლი­ტი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბით, რო­მე­ლიც ფაქ­ტებ­ზე და კვლე­ვებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით ხსნის ამა თუ იმ პო­ლი­ტი­კურ მოვ­ლე­ნას.
— რა შე­გიძ­ლია გვი­ამ­ბო სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი­სა და ლექ­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ... რამ­დე­ნა­დაც ვი­ცი, ასეთ სას­წავ­ლებ­ლებ­ში ლექ­ცი­ე­ბის წა­სა­კითხად ცნო­ბილ ადა­მი­ა­ნებს იწ­ვე­ვენ, ვინ არი­ან ისი­ნი?
— ორი­ვე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ძა­ლი­ან მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი, აქ­ტუ­ა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო საგ­ნე­ბი ის­წავ­ლე­ბა. მას­წავ­ლიდ­ნენ ისე­თი პრო­ფე­სო­რე­ბი, რო­მელ­თა წიგ­ნე­ბიც ევ­რო­პის წამ­ყ­ვა­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბია. მყავ­და პრაქ­ტი­კო­სი ლექ­ტო­რე­ბიც, რომ­ლე­ბიც ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღე­ბი პი­რე­ბი არი­ან, ასე­ვე თა­ვი­სი დარ­გის სა­უ­კე­თე­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც BC-სა და CNN-ის ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი ხში­რად იწ­ვევ­დ­ნენ კო­მენ­ტა­რის გა­სა­კე­თებ­ლად.
— რა შე­გიძ­ლია გვითხ­რა სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე?
— სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კებს ორი­ვე ქვე­ყა­ნა­ში ძა­ლი­ან დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა, ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბის სტუ­დენ­ტი ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში გა­თე­ნე­ბუ­ლი ღა­მე­ე­ბის გა­რე­შე ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევს. რო­ცა რა­ღაც ახალ­ზე ფიქ­რობ, აანა­ლი­ზებ, აუცი­ლებ­ლად უნ­და იც­ნობ­დე სხვა­დას­ხ­ვა ავ­ტო­რე­ბის მო­საზ­რე­ბებს და არ­გუ­მენ­ტებს. თე­მის მომ­ზა­დე­ბი­სას შე­ნი აზ­რი არა­ვის აინ­ტე­რე­სებს, მთა­ვა­რია, არ­სე­ბულს გა­უ­კე­თო სწო­რი ანა­ლი­ზი და თე­ო­რი­უ­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბის პო­ლი­ტი­კურ რე­ა­ლო­ბა­ზე მორ­გე­ბა შე­გეძ­ლოს.
— რა არის შენ­თვის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი,  რაც ევ­რო­პამ მოგ­ცა?
— ვიტყო­დი, რომ ევ­რო­პა­ში ვის­წავ­ლე და­მო­უ­კი­დებ­ლად აზ­როვ­ნე­ბა. შევ­ხ­ვ­დი ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან პი­როვ­ნე­ბებს, მოხ­და ჩე­მი პერ­სო­ნის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. იქა­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა გაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, შე­იც­ნო შე­ნი თა­ვი, გახ­დე უფ­რო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი და ირ­წ­მუ­ნო, რომ შე­გიძ­ლია რა­ღაც ახა­ლი შექ­მ­ნა, ახა­ლი სიტყ­ვა თქვა, რო­მე­ლიც აუცი­ლებ­ლად იქ­ნე­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შემ­დ­გო­მი თა­ო­ბე­ბის­თ­ვის.
— რა უპი­რა­ტე­სო­ბა აქვს ევ­რო­პულ მო­წი­ნა­ვე უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებს  ქარ­თულ­თან შე­და­რე­ბით?
— გა­მი­ჭირ­დე­ბა შე­და­რე­ბა, რად­გან სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში არ მის­წავ­ლია. თუმ­ცა, ჩე­მი საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე (ვხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობ „ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტ­თა მსოფ­ლიო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბას“) სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის ხა­რის­ხ­ზე გარ­კ­ვე­უ­ლი წარ­მოდ­გე­ნა მაქვს. რო­გორც სტუ­დენ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, აქ სწავ­ლე­ბის დო­ნე საკ­მა­ოდ და­ბა­ლია. ალ­ბათ უფ­რო კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ლექ­ტო­რე­ბი უნ­და მი­ი­ღონ და აუცი­ლე­ბე­ლია, რომ მოთხოვ­ნა გა­ი­ზარ­დოს. ლექ­ტო­რებ­მა ისე­თი და­ვა­ლე­ბე­ბი უნ­და მის­ცენ სტუ­დენ­ტებს, ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა რომ უწევ­დეთ, ამით წიგ­ნ­თან მუ­შა­ო­ბას ის­წავ­ლი­ან.
— ევ­რო­პულ სას­წავ­ლებ­ლებ­ში ხში­რად ეწყო­ბა სა­მოგ­ზა­უ­რო ტუ­რე­ბი. სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ხომ არ მო­გი­წია რო­მე­ლი­მე ქვე­ყა­ნა­ში წას­ვ­ლა?
— სას­წავ­ლო ტუ­რე­ბი სხვა ქვეყ­ნებ­ში ნაკ­ლე­ბად ეწყო­ბო­და, უფ­რო შე­იძ­ლე­ბა სხვა ქა­ლა­ქებ­ში, იმის­თ­ვის, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლი ცოდ­ნა მიგ­ვე­ღო. თუმ­ცა, შარ­შან მო­ვა­ხერ­ხე და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბა სა­ზაფხუ­ლო კურ­სის გა­სავ­ლე­ლად ბუ­და­პეშ­ტ­ში, რი­თაც უფ­რო სპე­ცი­ფი­კუ­რი ცოდ­ნა მი­ვი­ღე იმ სა­კითხებ­ზე, რაც კონ­კ­რე­ტუ­ლად მა­ინ­ტე­რე­სებ­და, კერ­ძოდ — მიგ­რა­ცი­ის პო­ლი­ტი­კის კუთხით.
— უცხო­ეთ­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სის­ტე­მის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში რე­გის­ტ­რა­ცი­ის შე­დე­გად, უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს, სწავ­ლის პირ­ვე­ლი­ვე წლი­დან უფ­ლე­ბა აქვთ იმუ­შა­ონ ნა­ხე­ვარ გა­ნაკ­ვეთ­ზე, გქონ­და თუ არა მუ­შა­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა?
— ნამ­დ­ვი­ლად ასეა. გარ­და იმი­სა, რომ მუ­შა­ო­ბის უფ­ლე­ბა გეძ­ლე­ვა ნა­ხე­ვარ გა­ნაკ­ვეთ­ზე, რე­ა­ლუ­რად უნი­ვერ­სი­ტე­ტიც გიწყობს ხელს, რად­გან ლექ­ცი­ე­ბი ისეა მორ­გე­ბუ­ლი, რომ თა­ვი­სუფ­ლად შე­გიძ­ლია სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად იმუ­შაო. მუ­შა­ო­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, სტა­ჟი­რე­ბებ­საც გავ­დი­ო­დი რო­გორც სა­ჯა­რო, ისე კერ­ძო სექ­ტორ­ში, რაც გეხ­მა­რე­ბა, რე­ა­ლო­ბა­ში დარ­ჩე და თე­ო­რი­ულ სამ­ყა­რო­ში არ „და­ი­კარ­გო“.
თუმ­ცა, ყვე­ლა­ზე კარ­გი ვა­რი­ან­ტი ალ­ბათ ის არის, რო­დე­საც სწავ­ლის პრო­ცესს ისე უდ­გე­ბი, თით­ქოს სამ­სა­ხუ­რია. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა არ აქვს, იმ დღეს ლექ­ცია გაქვს თუ არა, მთა­ვა­რია, ყო­ველ დი­ლას ად­რე წახ­ვი­დე ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში და სა­ღა­მომ­დე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში იყო, ბევ­რი იკითხო და იმე­ცა­დი­ნო. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სტუ­დენ­ტი სა­უ­კე­თე­სო თე­ო­რე­ტი­კო­სად და მკვლე­ვა­რად ყა­ლიბ­დე­ბა. ჩემს თავს უფ­რო აქ­ტი­ურ პო­ლი­ტი­კა­ში ვხე­დავ, ამი­ტომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იყო ის გა­მოც­დი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც სტა­ჟი­რე­ბე­ბით და მუ­შა­ო­ბით მი­ვი­ღე.
— მი­ამ­ბე, რო­გორ ცხოვ­რო­ბენ ევ­რო­პე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, რა არის მათ­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი, რო­მე­ლი დარ­გია ყვე­ლა­ზე მე­ტად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი?
— ახალ­გაზ­რ­დე­ბი ჩვე­უ­ლებ­რივ ცხოვ­რო­ბენ, სწავ­ლო­ბენ, მუ­შა­ო­ბენ, ემ­ზა­დე­ბი­ან და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ცხოვ­რე­ბის­თ­ვის, აქვთ ჰო­ბი. სპორ­ტუ­ლი ცხოვ­რე­ბით უფ­რო მე­ტად არი­ან გა­ტა­ცე­ბუ­ლი, ვიდ­რე მა­თი თა­ნა­ტო­ლე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. ამა­ში უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი უწყო­ბენ ხელს. მუდ­მი­ვად იმარ­თე­ბა სპორ­ტუ­ლი შე­ჯიბ­რე­ბე­ბი უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს შო­რის. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი გა­ფა­სებს და გა­ღი­ა­რებს, რო­დე­საც მი­სი სა­ხე­ლით გა­მო­დი­ხარ ჩემ­პი­ო­ნა­ტებ­ზე. რო­მე­ლი დარ­გია ყვე­ლა­ზე პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი, ცო­ტა რთუ­ლი სათ­ქ­მე­ლია, თუმ­ცა, ალ­ბათ, ყვე­ლა­ზე მე­ტი სტუ­დენ­ტი იქაც სო­ცი­ა­ლურ მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ზე, სა­მარ­თალ­ზე და ეკო­ნო­მი­კურ მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ზე სწავ­ლობს.
— სად და რო­გორ ატა­რებ­დი თა­ვი­სუ­ფალ დროს? მო­მა­ვა­ლი რო­გორ გე­სა­ხე­ბა, სად აპი­რებ დამ­კ­ვიდ­რე­ბას?
— იმ­დე­ნად დატ­ვირ­თუ­ლი ვი­ყა­ვი სწავ­ლით და სტა­ჟი­რე­ბე­ბით, რომ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო თით­ქ­მის არ მრჩე­ბო­და. გარ­და ამი­სა, ორი­ვე ქვე­ყა­ნა­ში ქარ­თ­ველ­მა სტუ­დენ­ტებ­მა ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბეთ ქარ­თუ­ლი სტუ­დენ­ტუ­რი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც რო­გორც ჩა­მო­სულ ქარ­თ­ველ სტუ­დენტს, ასე­ვე ჩა­მოს­ვ­ლის მსურ­ველ სტუ­დენ­ტებს ეხ­მა­რე­ბო­და ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბა­ში, ადაპ­ტა­ცი­ის გავ­ლა­ში, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კონ­ტაქ­ტე­ბის შე­ძე­ნა­ში და ა.შ. გარ­და ამი­სა, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­თი და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებ­საც ეხ­მა­რე­ბო­და. ამის შემ­დეგ და­ვა­არ­სეთ სა­ერ­თა­შო­რი­სო არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტ­თა მსოფ­ლიო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა“, რომ­ლის კა­რი ღიაა ყვე­ლა ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტის­თ­ვის თუ ქარ­თუ­ლი სტუ­დენ­ტუ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის­თ­ვის.
— რო­გორ ფიქ­რობ, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა და დიპ­ლო­მი არის თუ არა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დამ­საქ­მებ­ლის­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტი?
— ამ ეტაპ­ზე ვერ ვხე­დავ, რომ საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, დამ­საქ­მებ­ლის­თ­ვის, პრი­ო­რი­ტე­ტი იყოს. რო­გორც ჩანს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­მუ­შაო ბა­ზარ­ზე აკ­მა­ყო­ფი­ლებთ ის გა­ნათ­ლე­ბა, რა­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში იძ­ლე­ვი­ან, რაც ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის კარ­გი ნამ­დ­ვი­ლად არ არის. მარ­თა­ლია, სურ­ვი­ლი გვაქვს, რომ ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო შევ­ქ­მ­ნათ, მაგ­რამ, იმავ­დ­რო­უ­ლად, ჩვე­ნი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი  ევ­რო­პუ­ლის­გან ძა­ლი­ან შორ­საა... აუცი­ლე­ბე­ლია იმ კად­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, ვინც უცხო­ეთ­ში მი­ი­ღო გა­ნათ­ლე­ბა და გა­მოც­დი­ლე­ბა. ლო­გი­კუ­რია, რომ სტუ­დენ­ტი, რო­მე­ლიც უცხო­ეთ­ში წარ­მა­ტე­ბით სძლევს აკა­დე­მი­ურ პროგ­რა­მას, გა­ცი­ლე­ბით ძლი­ე­რი კან­დი­და­ტია, ვიდ­რე ის, ვინც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში, მშობ­ლი­ურ ენა­ზე ეუფ­ლე­ბა პრო­ფე­სი­ას. შე­სა­ბა­მი­სად, ასეთ სტუ­დენ­ტებ­ზე მოთხოვ­ნაც მა­ღა­ლი უნ­და იყოს და hr-ებს პირ­და­პირ „ნა­დი­რო­ბა“ უნ­და ჰქონ­დეთ გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი. იმე­დი მაქვს, მა­ლე ასეც იქ­ნე­ბა, რად­გან არც ერ­თი სტუ­დენ­ტი არ იმ­სა­ხუ­რებს იმას, რომ უცხო­ეთ­ში მი­ი­ღოს სა­უ­კე­თე­სო გა­ნათ­ლე­ბა ჩა­დოს მთე­ლი დრო, ენერ­გია, ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სი და სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში და­ფა­სე­ბუ­ლი არ იყოს.
იშ­ვი­ა­თად, მაგ­რამ შემ­ხ­ვედ­რია ისე­თი სტუ­დენ­ტიც, ვინც უცხო­ეთ­ში გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას მხო­ლოდ იმი­ტომ ცდი­ლობს, რომ საზღ­ვარ­გა­რეთ უფ­რო მა­ღა­ლა­ნაზღა­უ­რე­ბა­დი სამ­სა­ხუ­რი ნა­ხოს და იქ და­იმ­კ­ვიდ­როს თა­ვი. ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი თა­ვი­სუ­ფა­ლია თა­ვის არ­ჩე­ვან­ში და ნამ­დ­ვი­ლად ვერ გა­ამ­ტყუ­ნებ, თუმ­ცა, რო­ცა სტუ­დენ­ტის მთა­ვა­რი მო­ტი­ვა­ცია ის არის, რომ მი­ი­ღოს სა­უ­კე­თე­სო გა­ნათ­ლე­ბა იმის­თ­ვის, რომ დაბ­რუნ­დეს და მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბას მო­ახ­მა­როს, მას აუცი­ლებ­ლად უნ­და მი­ე­ცეს სა­კუ­თა­რი თა­ვის რე­ა­ლი­ზე­ბის შან­სი და გუ­ლაც­რუ­ე­ბულს იძუ­ლე­ბის წე­სით არ უნ­და მო­უ­წი­ოს ქვეყ­ნი­დან გაქ­ცე­ვა. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ის უცხო­ე­თი­და­ნაც აღარ გა­მო­ად­გე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს, იქა­უ­რი დიპ­ლო­მით ადაპ­ტა­ცი­ას მარ­ტი­ვად მო­ახ­დენს და იმ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი წევ­რი გახ­დე­ბა.
— სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის სამ­ყა­რო­ში შე­სას­ვ­ლე­ლად, შე­საძ­ლოა, ახალ­გაზ­რ­დებს გზა ად­ვი­ლად აერი­ოთ. სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა, სა­ჭი­რო გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და ცოდ­ნის გა­რე­შე, ძნე­ლია. რას ურ­ჩევ­დი იმ ახალ­გაზ­რ­დებს, რომ­ლებ­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბი­სა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის დი­დი სურ­ვი­ლი აქვთ.
— გე­თან­ხ­მე­ბით, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის სამ­ყა­რო­ში შე­იძ­ლე­ბა და­ი­კარ­გო, იმ­დე­ნად სა­ინ­ტე­რე­სო და მიმ­ზიდ­ვე­ლი ჩანს ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტე­ტი თუ ფა­კულ­ტე­ტი. ასეთ ახალ­გაზ­რ­დებს, პირ­ველ რიგ­ში, ჩვენს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას­თან (World Union of Georgian Students) კონ­სულ­ტა­ცი­ებს ვურ­ჩევ, რაც ყვე­ლა სტუ­დენ­ტის­თ­ვის უფა­სოა. ჩვენ ერ­თად შე­ვა­ფა­სებთ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მოთხოვ­ნებ­სა თუ სტუ­დენ­ტის გა­ნათ­ლე­ბის დო­ნეს, რა­თა და­ვად­გი­ნოთ ამ ორის ერ­თ­მა­ნეთ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა, სტუ­დენტს ვურ­ჩევთ მის­თ­ვის ყვე­ლა­ზე კარგ ვა­რი­ანტს, სა­დაც აუცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევს წარ­მა­ტე­ბას.
— და­ბო­ლოს, საზღ­ვარ­გა­რეთ ცხოვ­რე­ბა ადა­მი­ანს ალ­ბათ ბევრ რა­მე­ზე აფიქ­რებს, შო­რი­დან უკე­თე­სია ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა, ვიდ­რე სი­ნამ­დ­ვი­ლე­შია?
— შო­რი­დან ბევრს ფიქ­რობ შენს ქვე­ყა­ნა­ზე, ცდი­ლობ პა­რა­ლე­ლე­ბის გავ­ლე­ბას. უცხო­ეთ­ში ყვე­ლა­ფე­რი უფ­რო მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი და და­ლა­გე­ბუ­ლია, არ აწუ­ხებთ ის პრობ­ლე­მე­ბი, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გვა­წუ­ხებს. ვერ ვიტყ­ვი, რომ უკე­თე­სი ჩანს, ალ­ბათ ისე­თი ჩანს რო­გო­რიც არის, უბ­რა­ლოდ უფ­რო მე­ტად აფა­სებ იმას, რაც გაქვს და გუ­ლი გწყდე­ბა იმა­ზე, რაც არ არის. გინ­და ის, რა­საც უცხო­ეთ­ში ხე­დავ და მოგ­წონს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც და­ნერ­გო. თუმ­ცა ემიგ­რან­ტე­ბის შე­სა­ხებ უამ­რა­ვი ცრურ­წ­მე­ნა დაგ­როვ­და ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში და მათ არა­ვინ უს­მენს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ შე­სა­ბა­მი­სი ორ­გა­ნო­ე­ბი ამ სა­კითხის მოგ­ვა­რე­ბა­ზეც და­იწყე­ბენ ზრუნ­ვას.

25-28(942)N